Danh sách các cha thuyên chuyển nơi Mục vụ 06/2024

Thứ bảy - 08/06/2024 17:37  6403
 
STT QUÝ DANH GIÁO XỨ ĐANG Ở GIÁO XỨ CHUYỂN ĐẾN NGÀY CHA CHỦ TẾ
1 Đaminh Ninh TRẦN DUY BÍCH Giáo xứ Hai Giáp
(Hải Anh, Hải Hậu)
Giáo xứ Quần Cống
(Thọ Nghiệp, Xuân Trường)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
2 Phêrô HOÀNG ANH CHIẾN Giáo xứ VCTĐ Phú Nhai
(Xuân Phương, Xuân Trường)
Giáo xứ Xuân Thủy
( Hải Xuân, Hải Hậu)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
3 Phêrô TRỊNH VĂN CHINH Giáo xứ An Lãng
(Trực Chính, Trực Ninh)
Giáo xứ Phúc Điền
(Nam Điền, Nghĩa Hưng)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
4 Giuse TRỊNH VĂN CỪ Giáo xứ ĐT Liễu Đề
(TTr. Liễu Đề, Nghĩa Hưng)
Giáo xứ ĐT Quần Phương
(TTr. Yên Định, Hải Hậu)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
5 Vinhsơn ĐINH VĂN DOANH Giáo xứ Phạm Pháo
(Hải Minh, Hải Hậu)
Giáo xứ Phú Thọ
(Giao Thiện, Giao Thủy)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
6 Giuse ĐỖ VĂN ĐỈNH Giáo xứ Tây Đường
(Trực Phú, Trực Ninh)
Giáo xứ An Bài
(TTr. Cồn, Hải Hậu)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
7 Đaminh NGÔ VĂN ĐÔNG Giáo xứ Xuân Thủy
(Hải Xuân, Hải Hậu)
Phó 3-Giáo xứ ĐT Kiên Lao
(Xuân Tiến, Xuân Trường)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
8 Giuse NGUYỄN VĂN HÒA Giáo xứ ĐT Kiên Lao
(Xuân Tiến, Xuân Trường)
Phó 2-Giáo xứ VCTĐ Phú Nhai
(Xuân Phương, Xuân Trường)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
9 Phaolô NGUYỄN VĂN HỢP Giáo xứ Hoành Nhị
(Giao Hà, Giao Thủy)
Giáo xứ Lác Môn
(Trực Hùng, Trực Ninh)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
10 Giuse ĐỖ QUANG SƠN Giáo xứ Âm Sa
(Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng)
Giáo xứ Thuận Thành
(Hồng Thuận, Giao Thủy)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
11 Gioan B. VŨ VĂN LINH Giáo xứ Tứ Trùng
(Hải Tân, Hải Hậu)
Giáo xứ ĐT Phú An
(TTr. Cát Thành, Trực Ninh)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
12 Vinhsơn NGUYỄN VĂN TAM Giáo xứ Quần Liêu
(Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng)
Phó 2-Giáo xứ Chính Tòa
(Xuân Ngọc, Xuân Trường)
Thứ Hai
10/6/2024
Cùng với Cha xứ mới
13 Đaminh VŨ VĂN TRƯỜNG Giáo xứ Quần Cống
(Thọ Nghiệp, Xuân Trường)
Phó 2-Giáo xứ ĐT Sa Châu
(Giao Châu, Giao Thủy)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
14 Giuse TRẦN VĂN TUYÊN Giáo xứ Phú Thọ
(Giao Thiện, Giao Thủy)
Giáo xứ Ân Phú
(Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
15 Vinhsơn Liêm TRẦN THANH VĂN Giáo xứ Giáo Lạc
(Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng)
Giáo xứ Tân Lý
(Trực Hùng, Trực Ninh)
Thứ Năm
13/6/2024
Cùng với Cha xứ mới
16 Giuse ĐINH THANH BÌNH Giáo xứ Thuận Thành
(Hồng Thuận, Giao Thủy)
Giáo xứ ĐT Đại Đồng
(Giao Lạc, Giao Thủy)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
17 Vinhsơn NGUYỄN VĂN VƯỢNG Giáo xứ Lạc Thành
(Xuân Phú, Xuân Trường)
Giáo xứ Hai Giáp
(Hải Anh, Hải Hậu)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
18 Gioakim NGÔ VĂN CHƯƠNG Giáo xứ Phú Thọ
(Giao Thiện, Giao Thủy)
Giáo xứ Văn Giáo
(Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
19 Gioan TÔ VĂN DŨNG Giáo xứ Quần Liêu
(Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng)
Giáo xứ Phạm Pháo
(Hải Minh, Hải Hậu)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
20 Giuse VŨ VĂN ĐÌNH   Phó 1- Giáo xứ CT Bùi Chu    
21 Giuse HOÀNG VĂN LỢI Giáo xứ An Bài
(TTr. Cồn, Hải Hậu)
Giáo xứ Lạc Thành
(Xuân Phú, Xuân Trường)
Thứ Hai
10/6/2024
Cùng với Cha xứ mới
22 Vinhsơn NGÔ VĂN QUYẾN Giáo xứ Lác Môn
(Trực Hùng, Trực Ninh)
Giáo xứ Lạc Đạo
(Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
23 Giuse NGUYỄN VĂN QUỲNH   Phó 1- Giáo xứ ĐT Sa Châu    
24 Đaminh LƯƠNG VĂN THUYÊN Giáo xứ Lạc Đạo
(Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng)
Phó 1- Giáo xứ ĐT Trung Lao
(Trung Đông, Trực Ninh)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
25 Laurensô ĐẶNG XUÂN TIẾN Giáo xứ Văn Giáo
(Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng)
Phó 1- Giáo xứ ĐT Kiên Lao
(Xuân Tiến, Xuân Trường
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
26 Đaminh NGUYỄN VĂN TUẤN   Phó 1- Gx. VCTĐ Phú Nhai
(Xuân Phương, Xuân Trường)
   
27 Phêrô VŨ NGỌC TUYẾN Giáo xứ Phú An
(TTr. Cát Thành, Trực Ninh)
Giáo xứ Trung Thành
(Hải Vân, Hải Hậu)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
28 Vinhsơn PHAN VĂN UÂN Giáo xứ ĐT Quần Phương
(TTr. Yên Định, Hải Hậu)
Giáo xứ ĐT Ninh Cường
(Trực Phú, Trực Ninh)
Thứ Ba
11/6/2024
Cùng với Cha xứ mới
29 Antôn VŨ ĐỨC SỐ Giáo xứ Tân Lý
(Trực Hùng, Hải Hậu)
Giáo xứ Quần Liêu
(Nghĩa Sơn, Nghĩa Hưng)
Chúa Nhật
09/6/2024
Cha xứ
30 Đaminh NGUYỄN KIM TIẾN   Nghỉ hưu tại Giáp Nghĩa    
31 Giuse LÊ NGỌC HOÀN   Nghỉ hưu tại Lạc Thành    
32 Phêrô TRẦN THÁI HIỆP Giáo xứ Phong Lộc
(Nam Phong, Tp. Nam Định)
Giáo xứ Lạc Thành
(Xuân Phú, Xuân Trường)
9h thứ Hai
10/6/2024
Cha Qh Vinh
33 Giuse PHAN TRUNG LĂNG Giáo xứ Trung Châu
(Hải Thịnh, Hải Hậu)
Giáo xứ Phong Lộc
(Nam Phong, Tp. Nam Định)
9g thứ Ba
11/6/2024
Cha Qh Tường
34 Giuse TRẦN VĂN TIỂN Giáo xứ Trang Hậu
(Nam Hải, Nam Trực)
Giáo xứ Trung Châu
(Hải Thịnh, Hải Hậu)
9g thứ Tư
12/6/2024
Cha Qh Phúc
35 Phêrô NGUYỄN ĐỨC LONG Giáo xứ Nam Trực
(Nam Tiến, Nam Trực)
Giáo xứ Trang Hậu
(Nam Hải, Nam Trực)
9g thứ Năm
13/6/2024
Cha Qh Cảnh
36 Giuse ĐỖ VĂN THỰC Giáo xứ ĐT Ninh Cường
(Trực Phú, Trực Ninh)
Giáo xứ Chính tòa Bùi Chu
(Xuân Ngọc, Xuân Trường)
9g thứ Hai
10/6/2024
Cha Qh Tuyến
37 Giuse LÊ THÀNH TÂM Giáo xứ Tương Nam
(Nam Thanh, Nam Trực)
Giáo xứ ĐT Ninh Cường
(Trực Phúc, Trực Ninh)
9g thứ Ba
11/6/2024
Cha Qh Sỹ
38 Giuse PHẠM ĐỨC TIẾN (QUYẾN) Giáo xứ Tân Lý
(Trực Hùng, Trực Ninh)
Giáo xứ Tương Nam
(Nam Thanh, Nam Trực)
9g thứ Tư
12/6/2024
Cha Qh Cảnh
39 Giuse NGUYỄN NGỌC TUYÊN Giáo xứ Tân Phường
(Trực Hùng, Trực Ninh)
Giáo xứ Tân Lý
(Trực Hùng, Trực Ninh)
9g thứ Năm
13/6/2024
Cha Qh Sỹ
40 Giuse NGUYỄN VĂN HỒ Giáo xứ Ngọc Lâm
(Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng)
Giáo xứ Tân Phường
(Trực Hùng, Trực Ninh)
9g thứ Sáu
14/6/2024
Cha Qh Sỹ
41 Giuse ĐỖ VĂN ĐANG Giáo xứ Thạch Bi
(Nam Thái, Nam Trực)
Giáo xứ Ngọc Lâm
(Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng
9g thứ Bảy
15/6/2024
Cha Qh Môn
42 Gioan B. NGÔ VĂN TÙNG Giáo xứ Trung Thành
(Hải Vân, Hải Hậu)
Giáo xứ Phúc Đông
(TTr. Rạng Đông, Nghĩa Hưng)
9g thứ Hai
10/6/2024
Cha Qh Môn
43 Vinhsơn NGUYỄN VĂN THẮNG Giáo xứ ĐT Ninh Cường
(Trực Phú, Trực Ninh)
Giáo xứ Thanh Thủy
(Giao An, Giao Thủy)
9g thứ Ba
11/6/2024
Cha Qh Chuyển

 

Tác giả: Vp. TGM Bùi Chu

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay17,199
  • Tháng hiện tại735,535
  • Tổng lượt truy cập73,285,386
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây