DANH SÁCH CÁC CHA THEO NĂM THỤ PHONG LINH MỤC, GIÁO PHẬN BÙI CHU, 10/2016
(Tính từ năm 1960 tới nay)
               
Stt QUÝ DANH   QUÊ QUÁN NĂM SINH LINH MỤC NHIỆM SỞ GHI CHÚ
1  Đaminh Phan Văn Bảng Ngoại Đông 1916 Năm 1960   + 25/7/1990
2  Phêrô Phạm Văn Cử Ninh Sa 1913 Năm 1960   + 26/01/2011
3  Đaminh Trần Đình  Nguyện Hưng Nghĩa 1899 Năm 1960   + 08/1977
4 ĐC Giuse Vũ Duy  Nhất Sa Châu 1911 Năm 1960   +11/12/1999
5 Vinhsơn Trần Ngọc Bút Văn Giáo 1942 08/12/1963   + 29/5/2015
6 Giuse Phạm Đình Chẩn Liên Thượng 1940 08/12/1963   + 12/02/1994 
7 Đaminh Trần Ngọc  Trác Kiên Lao 1939 08/12/1963   + 28/02/1982
8 Fx. Phạm Hoan Đạo Giáo Lạc 1940 08/12/1963 Xuân Hóa  
9 Đaminh Phạm Ngọc Đỉnh Phú Nhai 1942 08/12/1963   + 31/7/2007
10 Đaminh Trần Văn Đoan Hải Nhuận 1941 08/12/1963 Xuân Hóa  
11 Giuse Nguyễn Đức Dung Tích Tín 1941 08/12/1963 Xuân Hóa  
12 Giuse Nguyễn Đức  Giang Thạch Bi 1942 08/12/1963 Bùi Chu  
13 Vinc. Nguyễn Đức Hiệp Quỹ Nhất 1940 08/12/1963   + 17/02/2011
14 Phaolô Vũ Minh Hoà Âm Sa 1942 08/12/1963 Xuân Hóa  
15 Giuse Lê Ngọc Hoàn Nam Hưng 1941 08/12/1963 Lạc Thành  
16 Giuse Phạm Văn  Huyễn Hoành Đông 1940 08/12/1963   + 27/12/1979
17 Đaminh Hoàng Văn Kiểu Chỉ Thiện 1940 08/12/1963 Giang Liêu  
18 Giuse Phạm Thành Lâm Quần Cống 1940 08/12/1963 An Nghĩa  
19 Gioan Đinh Như Lạng Phú Nhai 1941 08/12/1963   +19/04/2019
20  Đaminh Ngô Xuân  Mai Quần Cống   08/12/1963    
21  Phaolô Trần Đức Nhuận Phú An 1936 08/12/1963   + 10/9/2006
22 Giuse Phạm Ngọc Oanh Quần Cống 1941 08/12/1963 Cô Nhi Viện  
23 Tôma Phạm Chính Phương Xương Điền 1940 08/12/1963   + 22/8/2012
24 Phêrô Vũ Ngô Quý Thái Bình 1938 08/12/1963 Xuân Hóa  
25 Vinhsơn Bùi Công Tam Báo Đáp 1940 08/12/1963   + 20/4/2003
26 Đaminh Trần Đức Tâm Kính Danh 1939 08/12/1963 Xuân Hóa  
27 Giuse Phạm Khắc Thẩm Sa Châu 1940 08/12/1963 Xuân Hóa  
28 Phêrô Lê Hoàng  Thang Vạn Lộc 1941 08/12/1963   + 01/7/1993
29 Dom. Phạm Ngọc Tiên Kính Danh 1942 08/12/1963   + 19/12/2015
30 Paul Phạm Thanh Tòng Âm Sa 1941 08/12/1963   + 13/10/ 2009
31 Phêrô Trịnh Đình Trang Thuỷ Nhai 1941 08/12/1963   + 03/3/2014
32 Đaminh Trần Ngọc Tuất Kính Danh 1938 08/12/1963   + 09/03/2017
33 Giuse Nguyễn Văn Chỉnh Nam Hoà 1945 01/11/1973 ĐCV  
34 Giuse Nguyễn Đức Khoan Quần Phương 1930 29/06/1975 Thụy Sỹ  
35 Giuse Mai Quang Bao Sa Châu 1941 06/06/1976   + 16/3/2016
36 Vinhsơn Vũ Đình Cống Lạc Đạo 1943 06/06/1976 Quế Phương  
37 Đaminh Phan Văn Điển Phú Nhai 1940 06/06/1976   + 12/02/2015
38 Vinc. Đặng Ngọc Đường Hai Giáp 1933 06/06/1976   + 20/11/2003
39  Vinhsơn Lê Văn Luật Liên Phú 1941 06/06/1976 Xuân Hoá  
40 Vinhsơn Đinh Văn Mợi Liên Phú 1940 06/06/1976 Xuân Hoá  
41 Vinc. Nguyễn Tốt Nghiệp Thánh Thể 1939 06/06/1976   + 06/7/2013
42 Micae Trần Minh Tiến Kiên Lao 1939 06/06/1976 Kiên Lao +27/3/2019
43 Dom. Nguyễn Kim Tiến Ninh Cường 1942 06/06/1976 Giáp Nghĩa  
44 Giuse Ngô Văn  Tiện Hai Giáp 1944 06/06/1976 Lã Điền  
45 Augustinô Vũ Quốc Toàn     06/06/1976   + 06/11/1993
46 Đaminh Ngô Văn Viễn Quần Cống 1947 06/06/1976 Nhà Hưu  
47 Vinc. Nguyễn Văn Vĩnh Liên Phú 1941 06/06/1976   + 30/9/2012
48 Jos. Phạm Quang  Vinh Liên Thượng 1953 02/02/1978 Phú Nhai  
49 Giuse Đinh Xuân An Phú Nhai 1940 16/06/1979   + 17/11/2008
50 Giuse Phạm Xuân Thi Sa Châu 1940 16/06/1979 Phương Lạc  
51 Paul Nguyễn Hoà Kiên Âm Sa 1943 28/06/1983 Xuân Hóa  
52 Đaminh Phạm Kim Tiền Nam Dương 1944 28/06/1983 Tùng Nhì  
53 Giuse Trần Quang Tuyến Triệu Thông 1934 02/02/1985   + 27/04/2021
54 Phêrô Nguyễn Đức Long Báo Đáp 1954 16/07/1987 Nam Trực  
55 Aug. Trần Ngọc Phan Định Hải 1935 18/08/1988 Xuân Hóa  
56 Dom. Trần Ngọc  Dương Vinh Phú 1968 10/08/1991 Xuân Đài  
57 Dom. Phạm Văn  Hồng Quần Cống 1956 03/10/1997 Trung Linh  
58 Dom. Đoàn Quang  Thoả An Lãng 1960 03/10/1997 Hà Cát  
59 Jos. Nguyễn Văn  Thưởng Liễu Đề 1965 03/10/1997 Phú Hóa  
60 Paul Đinh Quang  Tiến Phú Nhai 1967 03/10/1997 Thánh Thể  
61 Giuse Hoàng Minh  Tới Ninh Cường 1966 03/10/1997 Kính Danh  
62 Giuse Phạm Minh  Tuấn Liên Thuỷ 1962 03/10/1997 Xuân Dương  
63 Giuse Nguyễn Văn Chân Báo Đáp 1968 09/09/1999 Liên Thượng  
64 Giuse Đoàn Văn Đoàn Phú Ninh 1967 09/09/1999 Văn Giáo  
65 Đaminh Lê Quang Hoà Quần Phương 1964 09/09/1999 Thức Hoá  
66 Giuse Nguyên Văn Quynh (Quang) Báo Đáp 1973 09/09/1999 ĐCV  
67 Giuse Nguyễn Văn Thiện Phương Chính 1955 09/09/1999 Cồn Vẽ  
68 Đaminh Bùi Văn  Thực Ninh Hải 1969 09/09/1999 Cát Xuyên  
69 Giuse Nguyễn Văn Toanh Quần Vinh 1968 09/09/1999 An Bài  
70 Jos Micae Vũ Minh Tuấn Sa Châu 1966 09/09/1999 Nam Đường  
71 Joach Nguyễn Hữu Văn An Đạo 1973 09/09/1999 TGM  
72 Paul Nguyễn  Văn Yên (Bình) Báo Đáp 1971 09/09/1999 Xuân Bích  
73 Giuse Đinh Viết Thục Long Châu 1956 18/09/1999 Hoa Kỳ +27/09/2017
74 Đaminh Đinh Xuân Cảnh Kiên Lao 1958 16/10/1999 Phú An  
75 Đaminh Đoàn Văn Cát Phú Ninh 1967 16/10/1999 Nam Lạng  
76 Giuse Nguyễn Văn Chuyển Báo Đáp 1965 16/10/1999 Hoành Đông  
77 Giuse Bùi Đức Hạnh Xuân Hoà 1953 16/10/1999 Long Châu  
78 Giuse Trần Trung Hiếu Nam Điền 1967 16/10/1999 Tây Cát  
79 Antôn Đinh Mạnh Hùng Kiên Lao 1959 16/10/1999 Xuân Dục  
80 Phêrô Lương Đức Thiệu Tân Bình 1969 16/10/1999 Xuân Thủy  
81 Giuse Phạm Đức Tiến (Quyến) Quần Cống 1966 16/10/1999 Tân Lý  
82 Giuse Trần Thiện Tĩnh Nam Điền 1968 16/10/1999 ĐCV  
83 Đaminh Trần Đình Vận Đại Đồng 1970 16/10/1999 Ngoại Đông  
84 Antôn Đinh Văn  Đang Phú Nhai 1957 07/12/2001 Giáp Nam  
85 Giuse Phạm Ngọc  Đồng Quất Lâm 1963 07/12/2001 Trung Lao  
86 Gioan B. Vũ Tiến  Khang Giáo Lạc 1947 07/12/2001 Xuân Hóa  
87 Tôma Aq. Vũ Đức  Thiên Ninh Mỹ 1950 07/12/2001 Xuân Hoá  
88 Joach Nguyễn Văn Tường Trung Linh 1966 07/12/2001 Báo Đáp  
89 Dom. Nguyễn Văn  Vàng Báo Đáp 1960 07/12/2001 Quần Phương  
90 Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng Quần Phương 1964 06/01/2002 TGM  
91  Vinh Sơn Ngô Viết Lục Xuân Dục 1966 29/06/2002 Tứ Trùng  
92 Vinhsơn Mai Văn Kính Hải Điền 1971 21/12/2003 ĐCV  
93 Aug. Lưu Viết  Cẩn Kính Danh 1972 25/10/2003 Tang Điền  
94 Jos. Nguyễn Văn  Đàm Nam Trực 1974 25/10/2003 Tân Châu  
95 Dom. Đinh Ngọc  Hoàn Phú Nhai 1971 25/10/2003 Hải Nhuận  
96 Phêrô Trần Đức  Hoàn Đài Môn 1968 25/10/2003 Cốc Thành  
97 Giuse Lê Thành  Tâm Nam Hưng 1970 25/10/2003 Tương Nam  
98 Giuse Phạm Văn  Tứ Liễu Đề 1967 25/10/2003 Nghĩa Dục  
99 Giuse Đinh Công Phúc Thức Hoá 1973 30/01/2005 Phương Chính  
100 Micace Phạm Văn Tương Hoành Đông 1970 30/01/2005 Phạm Pháo  
101 Dom. Trần Ngọc Đăng Phú Nhai 1973 05/03/2005 ĐCV  
102 Giuse Phạm Quốc Điêm Kiên Lao 1974 05/03/2005 Quất Lâm  
103 Giuse Trần Quốc Tuyến Phú Nhai 1970 05/03/2005 Kiên Lao  
104 Jos Nguyễn Thanh Điển Tân Bồi 1970 01/10/2005 Phúc Hải  
105 Pet. Nguyễn Văn  Đối Ninh Sa 1970 29/11/2005 Thịnh Long  
106 Giuse Phạm Minh  Phan Liên Thuỷ 1973 29/11/2005 Ngưỡng Nhân  
107 Vinhsơn Lại Văn  Quynh Quần Phương 1965 29/11/2005 Đại Đê  
108 Dom. Nguyễn Văn  Thiện Liễu Đề 1974 29/11/2005 Xương Điền  
109 Giuse Vũ Phú  Thịnh Sa Châu 1972 29/11/2005 Philippines  
110 Vinc. Đinh Minh  Thoả Phú Nhai 1974 29/11/2005 ĐCV  
111 Giuse Đỗ Hữu  Trọng Quất Lâm 1974 29/11/2005 Phú Thọ  
112 Vinc. Nguyễn Bản Mạnh Vinh Phú 1972 16/09/2006 Kim Thành  
113 Giuse Lê Văn Dương Ngưỡng Nhân 1975 02/06/2007 ĐCV  
114 Giuse Vũ Ngọc Tứ Nam Lạng 1976 02/06/2007 TGM  
115 Giuse Mai Văn Châu Trùng Phương 1964 09/06/2007 Sa Châu  
116 Giuse Trần Văn Chi Quần Lạc 1968 09/06/2007 Xuân Hoà  
117 Gioan B. Đoàn Văn Chinh Quỹ Nhất 1976 09/06/2007 Ninh Sa  
118 Đaminh Phạm Văn Chương Phương Lạc 1976 09/06/2007 Đồng Liêu  
119 Anrê Trần Văn Công Bình Hải 1970 09/06/2007 An Cư  
120 Đaminh Phạm Văn Dược Báo Đáp 1974 09/06/2007 Lạc Đạo  
121 Giuse Vũ Trọng Đại Tân Minh 1972 09/06/2007   + 31/3/2011
122 Đaminh Mai Văn Đảm Ninh Hải 1972 09/06/2007 Liễu Đề  
123 Giuse Trần Hưng Đạo Kiên Lao 1974 09/06/2007 TGM  
124 Vinc. Phạm Văn Điệp Trực Chính 1975 09/06/2007 Giáp Phú  
125 Giuse Vũ Văn Đoán Quần Phương 1966 09/06/2007 Giáo Lạc  
126 Aug. Trần Văn Đông Minh Đường 1968 09/06/2007 Vinh Phú  
127 Giuse Vũ Đình Hài Quần Cống 1963 09/06/2007 Xuân Hà  
128 Vinc. Nguyễn Văn Hậu Hai Giáp 1960 09/06/2007 Quỹ Ngoại  
129 Vinc. Nguyễn Văn Hiến  Báo Đáp 1970 09/06/2007 Phú Hải  
130 Phêrô Trần Thái Hiệp Trung Lao 1971 09/06/2007 Phong Lộc  
131 Phêrô Đinh Trung Hiếu Ninh Hải 1973 09/06/2007 Tân Bơn  
132 Jos. Nguyễn Ngọc Hưng Thánh Thể 1972 09/06/2007 Tư Khẩn  
133 Giuse Vũ Duy Hưng Tây Đường 1976 09/06/2007 Thánh Danh  
134 Dom. Nguyễn Đức Huynh Ninh Cường 1972 09/06/2007 Trung Thành  
135 Giuse Phạm Văn Hy Sa Châu 1965 09/06/2007 Đại Đồng  
136 Đaminh Đinh Văn Khởi Phú Thọ 1973 09/06/2007 Phạm Rị  
137 Giuse Phạm Văn Kích An Nghĩa  1974 09/06/2007 Lạc Nam  
138 Giuse Phạm Văn Kỳ Trực Chính 1976 09/06/2007 Phú Ninh  
139 Gioan Đỗ Duy Môn Quần Cống 1971 09/06/2007 Quỹ Nhất  
140 Gioakim Lâm Văn Năm An Đạo 1971 09/06/2007 Cát Phú  
141 Giuse Phạm Ngọc Oanh Lục Thuỷ 1973 09/06/2007 Liên Phú  
142 Giuse Trần Văn Phán Kính Danh 1969 09/06/2007 Bình Hải  
143 Giuse Lại Văn Phú Quần Phương 1965 09/06/2007 Nam Phương  
144  Giuse Lê Văn  Sở Xuân Dương 1964 09/06/2007 Thánh Mẫu  
145 GB. Trần Ngọc Sơn Phú Thọ 1972 09/06/2007 Vạn Lộc  
146 Fx. Trần Văn Sỹ Lục Phương 1969 09/06/2007 Lác Môn  
147 Giuse Trần Văn Thái Phú Nhai 1973 09/06/2007 Minh Đường  
148 Giuse Trần Văn Thắng Nam Điền 1967 09/06/2007 Lạc Thiện  
149 Giuse Vũ Thanh Thảo (Đức) Nam Lạng 1976 09/06/2007 Ấp Lũ  
150 Giuse Đỗ Văn Thực Long Châu 1972 09/06/2007 Ninh Cường  
151 Giuse Trần Văn Tiển Phú Nhai 1964 09/06/2007 Trang Hậu  
152 Vinc. Nguyễn Văn Tính (Toan) Giáp Nam 1970 09/06/2007 Tân Bồi  
153 Giuse Hoàng Văn Tuấn Phát Diệm 1966 09/06/2007 Bách Tính  
154 Vinc. Trần Thiện Tuý Kính Danh 1963 09/06/2007 Lục Thủy  
155 Jos Nguyễn Ngọc Tuyên Giáp Nam 1970 09/06/2007 Tân Phường  
156 GB. Mai Quang Tuyến Cổ Ra 1971 09/06/2007 Ân Phú  
157 Giuse Bùi Văn Tuyền Nam Dương 1976 09/06/2007 Hải Điền  
158 Giuse Đinh Văn Viện Liên Phú 1970 09/06/2007 Hai Giáp  
159  Vinhsơn Mai Văn Bảo Xuân Dục 1976 23/06/2007 Du Hiếu  
160  Giuse Vũ Tiến Tặng Trung Linh 1974 01/07/2007 Nam Điền  
161 Giuse Trần Văn Bột Hải Nhuận  1967 08/12/2007 Quần Liêu  
162 Giuse Đỗ Văn Đang Triệu Thông 1976 08/12/2007 Thạch Bi  
163 Gioan B.Vũ Quốc Đạt Quỹ Ngoại 1975 08/12/2007 Định Hải  
164 Giuse Đỗ Văn Đường Triệu Thông 1965 08/12/2007 TGM  
165 Đaminh Phan Duy Hán Lã Điền 1975 08/12/2007 Thủy Nhai  
166 Vinhsơn Trần Văn Huân Minh Đường 1973 08/12/2007 Giáp Năm  
167 Phêrô Bùi Trọng Khẩn Nam Dương 1974 08/12/2007 Ngọc Tiên  
168 Phaolô Đinh Minh Lượng Kiên Lao 1975 08/12/2007 Phú Hương  
169 Gioakim Ngô Minh Mạnh Kim Thành 1975 08/12/2007 Mộc Đức  
170 Giuse Vũ Thế Nghinh Bùi Chu 1971 08/12/2007 Quần Cống  
171 Giuse Phan Văn Phong Duyên Thọ 1968 08/12/2007 Ninh Hải  
172 Giuse Phạm Văn Quyết Trực Chính 1971 08/12/2007 Tây Đường  
173 Jos. Nguyễn Trọng Tính Thánh Thể 1974 08/12/2007 Hưng Nghĩa  
174 Giuse Phạm Văn Toan Quần Cống 1974 08/12/2007 Triệu Thông  
175 Giuse Phan Trung Triệu Nam Điền 1950 08/12/2007 Nhà Hưu  
176 Gioan B. Trần Văn Vinh Nghĩa Dục 1977 08/12/2007 Hạc Châu  
177 Giuse Trần Minh Trí Phú Hải 1967 29/06/2008 Hòa Định  
178 Giuse Mai Xuân Thanh Sa Châu 1976 02/05/2009 Kiên Chính  
179 Giuse Bùi Văn Bá Nam Dương 1979 03/09/2009 Quỹ Đê  
180 Giuse Vũ Viết Hà Văn Lý 1979 03/09/2009 Gp. Hưng Hóa  
181 Giuse Vũ Đình Lâm Trung Lao 1976 03/09/2009 ĐCV  
182  Jos. Đinh Quang Thành Phú Thọ 1977 03/09/2009 Ninh Mỹ  
183  F.X. Trịnh Xuân Thuỷ Thức Hoá 1976 03/09/2009 Liên Thủy  
184 Vinc. Nguyễn Văn Trung Phương Chính 1977 03/09/2009 Đồng Quỹ  
185 Vinc. Nguyễn Văn Tứ Xuân Dục 1978 03/09/2009 Nam Hòa  
186 Vinhsơn Vũ Thanh Tùng Báo Đáp 1975 03/09/2009 Hưng Nhượng  
187 Giuse Nguyễn Văn Kiên Giáo Lạc 1973 15/05/2011 Nam Dương  
188 Dom. Phạm Minh Hạnh Liên Thuỷ 1976 08/12/2011 Xuân Chính  
189 Gioan Nguyễn Tri Phương  Đà Lạt 1963 08/12/2011 Âm Sa  
190 Giuse Đoàn Văn Tỉnh Quần Lạc 1974 08/12/2011 Văn Lý  
191 Giuse Phạm Văn Bảo Nam Dương 1981 19/03/2012 ĐCV  
192 Dom. Nguyễn Văn Đại Thạch Bi 1979 19/03/2012 Tân An  
193 Giuse Phạm Văn Hiển Hoành Đông 1981 19/03/2012 Philippines  
194 Giuse Lê Văn Thiên  Liên Phú 1980 19/03/2012 Trực Chính  
195 Giuse Trần Văn Thiết Phú Nhai 1978 19/03/2012 Đồng Nghĩa  
196 Paul Nguyễn Văn Thuyên Thuỷ Nhai 1978 19/03/2012 Phúc Điền  
197 Đaminh Trần Ngọc Toản Kính Danh 1976 19/03/2012 Tân Cường  
198 Gioan B. Vũ Văn Vĩnh Văn Giáo 1976 19/03/2012 Quần Lạc  
199 Giuse Hoàng Quốc Vương Phú Nhai 1977 19/03/2012 Quần Vinh  
200 Giuse Vũ Văn Hiếu Liên Phú 1982 29/04/2012 ĐCV  
201 Vinc. Nguyễn Văn Hạnh Phúc Hải 1980 08/08/2013 Cổ Ra  
202 Đaminh Trần Văn Hành Tích Tín 1979 08/08/2013 Nam Hưng  
203 Giuse Hoàng Ngọc Khoát Buôn Ma Thuột 1977 08/08/2013 Hồng Quang  
204 Giuse Phan Trung Lăng Nam Điền 1977 08/08/2013 Trung Châu  
205 Micael Phạm Văn Năng Quần Cống 1977 08/08/2013 Thiện Giáo  
206 Giuse Trần Duy Khấn Trung Linh 1977 08/08/2013 Thuận Thành  
207  Vinc. Lê Quang Hiệp Phú Nhai 1977 04/09/2014 ĐCV  
208 Giuse Nguyễn Văn Hồ Hoà Định 1980 04/09/2014 Ngọc Lâm  
209 Giuse Trần Ngọc Sơn Kính Danh 1977 04/09/2014 Lạc Hồng  
210 Giuse Đào Văn Toàn   Phú Nhai 1980 04/09/2014 Pháp  
211 Đaminh Trần Văn Tường   Kính Danh 1976 04/09/2014 ĐCV  
212 Vinhsơn Trần Đức Văn Hoành Đông 1982 04/09/2014 An Đạo  
213 Đaminh Phạm Kim Trọng Thánh Thể 1966 02/02/2015 Tích Tín  
214 Giuse Phan Văn  Duy Nam Điền 1979 26/11/2015 Chỉ Thiện  
215 Dom. Nguyễn Văn  Dương Báo Đáp 1979 26/11/2015 Quần Phương  
216 Giuse Nguyễn Văn Đình Sa Châu 1983 26/11/2015 Chương Nghĩa  
217 Giuse Phạm Văn  Đình Nam Dương 1981 26/11/2015 Trùng Phương  
218 Phêrô Trần Văn Nam Văn Giáo 1978 26/11/2015 An Lãng  
219 Giuse Vũ Văn Phương Quần Phương 1966 26/11/2015 Đồng Tâm  
220 Giuse Trần Văn  Toàn Triệu Thông 1977 26/11/2015 Hoành Nhị  
221 Vinhsơn Bùi Văn Thuấn Liên Phú 1983 14/05/2016 Hoa Kỳ  
222 Tôma A. Nguyễn V Tuấn Quỹ Nhất 1984 14/05/2016 Hoa Kỳ  
223 Giuse Trần Tiểu Bôi An Đạo 1982 01/09/2016 Trại Đáy  
224 Tôma Vũ Văn Đình Ninh Mỹ 1981 01/09/2016 Liêu Ngạn  
225 Phaolô Phạm Thế Đoàn Kiên Lao 1983 01/09/2016 Roma  
226 Dom. Phạm Hoàng Lãm Trực Chính 1978 01/09/2016 Thức Hóa  
227 Vinhsơn Lưu Văn Linh Tân Phường 1981 01/09/2016 Lục Phương  
228 Giuse Phạm Văn  Quý Liêu Ngạn 1983 01/09/2016 HVCG  
229 Giuse Phạm Văn  Thanh Sa Châu 1982 01/09/2016 Phương Lạc  
230 Giuse Nguyễn Văn Thịnh Liễu Đề 1983 01/09/2016 Thanh Thủy  
231  Tôma Trần Mạnh  Trí Bình Hải 1983 01/09/2016 Rạng Đông  
232 Vinhsơn Lê Văn  Hanh Hải Điền 1982 08/06/2018 Liễu Đề  
233 Giuse Phạm Văn  Quang Nam Dương 1982 08/06/2018 Giang Liêu  
234 Vinc. Nguyễn Hữu  Tạn Du Hiếu 1977 08/06/2018 Kiên Lao  
235 Giuse Hoàng Văn  Trường Tân Cương (Bắc Ninh) 1981 08/06/2018 Trung Lao  
236 Dom. Đặng Xuân Tuynh An Phú 1981 08/06/2018 Phú An  
237 Phêrô Nguyễn Văn Chương Trung Châu 1980 03/12/2019 Lác Môn  
238 Phêrô Trần Văn Dũng Thiện Giáo 1983 03/12/2019 Phú Nhai  
239 Giuse Đoàn Văn Tuân Quỹ Nhất 1984 03/12/2019 Lạc Thành  
240 Vinc. Nguyễn Văn Thắng Xuân Dục 1985 03/12/2019 Quỹ Nhất  
241 GB. Ngô Văn Tùng Kiên Lao 1986 03/12/2019 Chính Tòa  
242 Gioan Tô Văn Dũng Phúc Điền 1986 24/10/2020 Kiên Lao  
243 Giuse Vũ Văn Đình Tây Đường 1982 24/10/2020 Sa Châu  
244 Đaminh Vũ Văn Hiệp Quần Phương 1984 24/10/2020 Quần Vinh  
245 Gioan B. Vũ Văn Khắc Quỹ Nhất 1989 24/10/2020 Báo Đáp  
246 Giuse Hoàng Văn Lợi Liên Phú 1986 24/10/2020 Ân Phú  
247 Giuse Phạm Văn  Phi Giáp Phú 1986 24/10/2020 Đại Đồng  
248 Giuse Vũ Văn Phong Nam Lạng 1984 24/10/2020 Phương Chính  
249 Vinhsơn Ngô Văn Quyến Xuân Dục 1981 24/10/2020 Quần Liêu  
250 Giuse Nguyễn Văn Quỳnh Trình Xuyên 1985 24/10/2020 Ninh Cường  
251 Đaminh Lương Văn Thuyên Văn Giáo 1987 24/10/2020 Xuân Dương  
252 Laurensô Đặng Xuân Tiến An Phú 1980 24/10/2020 Trung Lao  
253 Đaminh Nguyễn Văn Tuấn Tây Cát 1987 24/10/2020 Văn Giáo  
254 Phêrô Vũ Ngọc Tuyến Cổ Ra 1980 24/10/2020 Lạc Đạo  
255 Giuse Trần Văn Biên Trà Lũ 1986 24/10/2020 Sài Gòn  
256 Đaminh Nguyễn Văn Lãm Quần Liêu 1985 24/10/2020 Sài Gòn  
257 Đaminh Nguyễn Văn Đạt Báo Đáp 1983 24/10/2020 Sài Gòn  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Hôm nay11,569
  • Tháng hiện tại397,257
  • Tổng lượt truy cập38,668,349
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây