Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể

 
THÁNG CHÍN
 
THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
 

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
 
Tôn trọng những nguồn lực của hành tinh:Cầu nguyện để những nguồn lực của hành tinh không bị cướp bóc, nhưng được tôn trọng vàchia sẻ một cách công minh.
 
1/9 14/7  X  Thứ Ba. 1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37.
Ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ mội trường.

vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
01/9/2016:
Cha Giuse Trần Văn Bôi;
Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình;
Cha Phaolô Phạm Thế Đoàn;
Cha Đa Minh Phạm  Hoàng Lãm;
Cha Vinh Sơn Lưu Văn Linh;
Cha Giuse Phạm Văn Quý;
Cha Giuse Phạm Văn Thanh;
Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh;
Cha Tôma Trần Mạnh Trí.

2    15   X   Thứ Tư đầu tháng. 1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44
Ngày sùng kính thánh Giuse                                       
Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc.               

3   16   Tr    Thứ Năm đầu tháng. Thánh Grêgôriô Cả,giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Cr 3,18-23; Lc 5,1-11.
Ngày cầu cho các linh mục.

vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
03/9/2009:
Cha Giuse Bùi Văn ;
Cha Giuse Vũ Viết ;
Cha Giuse Vũ Đình Lâm;
Cha Giuse Đinh Quang Thành;
Cha Phanxicô X. Trịnh Xuân Thủy;
Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Trung;
Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Tứ;
Cha Vinh Sơn Vũ Thanh Tùng.

4    17    X   Thứ Sáu đầu tháng. 1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
04/9/2014:
Cha Vinh Sơn Lê Quang Hiệp;
Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ;
Cha Giuse Trần Ngọc Sơn;
Cha Giuse Đào Văn Toàn;
Cha Đa Minh Trần Văn Tường;
Cha Vinh Sơn Trần Đức Văn.

5    18    X    Thứ Bảy đầu tháng. 1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô IX ký sắc chia giáo phận Trung (Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài (1848).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ .

6    19    X    CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm A.
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.
Giáo xứ Rạng Đông, Hà Dương (Lý Nghĩa), Cồn Vẽ (Phạm Pháo) và giáo họ Xuân Phương (Xuân Thủy) chầu Thánh Thể.

 
GIÁO HUẤN SỐ 39
CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN
 
Công bình là đức tính luân lý thể hiện qua quyết tâm trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và trả cho tha nhân những gì thuộc về tha nhân. Công bình đối với Thiên Chúa được gọi là "nhân đức thờ phượng". Ðối với con người, công bình là tôn trọng quyền lợi của mỗi người và sống hài hòa bằng cách đối xử minh chính đối với mọi người và thực thi công ích.Theo Kinh Thánh, người công chính sống ngay thẳng trong mọi tư tưởng và cư xử chính trực với tha nhân. "Các ngươi không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho đồng bào" (Lv 19,15). "Người làm chủ hãy đối xử công bằng và đồng đều với các nô lệ, vì biết rằng cả anh em nữa cũng có một Chủ trên trời"(Cl 4,1).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1807)
 
7    20    X    Thứ Hai. 1Cr 5,1-8; Lc 6,6-11.
Bạch lộ (Nắng nhạt)  


8    21    Tr   Thứ Ba. SINH NHẬT ĐỨC MẸ. Lễ kính. Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23.
9    22    X    Thứ Tư. 1Cr 7,25-31; Lc 6,20-26.
Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
 
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
09/9/1999:
Cha Giuse Nguyễn Văn Chân;
Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn;
Cha Đa Minh Lê Đức Hòa;
Cha Giuse Nguyễn Văn Quang;
Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện;
Cha Đa Minh Bùi Trung Thực;
Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh;
Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn;
Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn;
Cha Phaolô Nguyễn Văn Yên (Bình).

10   23   X    Thứ Năm. 1Cr 8,1-7.11-13; Lc 6,27-38.
Cha Phaolô Trần Đức Nhuận qua đời (2006).
 
11    24    X    Thứ Sáu. 1Cr 9,16-19.22b-27; Lc 6,39-42.
 
12    25    X    Thứ Bảy. 1Cr 10,14-22; Lc 6,43-49
Thánh Danh Đức Maria (Tr).
 
13  26     X    CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm A.
Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35
Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội   Thánh.
Giáo xứ Quần Liêu, Phong Lâm, Nam Phú (Giáp Phú) và giáo họ Đồng Phú (Nghĩa Dục) chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 40
CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN

Can đảm là đức tính luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời. Ðức can đảm giúp ta cương quyết chống lại các cơn cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Nhờ can đảm, ta thắng được sợ hãi, ngay cả cái chết, đương đầu với thử thách và bách hại, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chính nghĩa. "Chúa là sức mạnh tôi, là Ðấng tôi ca ngợi" (Tv 118,14). “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”(Ga 16,33).
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1808)

14   27   Đ    Thứ Hai.SUY TÔN THÁNH GIÁ.Lễ kính. Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.
Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu chầu Thánh Thể.

15   28   Tr   Thứ Ba. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35).
Giáo họ Lạc Trung (Quần Lạc) chầu Thánh Thể.
16   29   Đ   Thứ Tư. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
1 Cr 12,31-13,13; Lc 7,31-35.
 
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
16/9/2006: Cha Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh.

Tháng Tám Canh Tý (Đ)
17  1/8   X    Thứ Năm. 1Cr 15,1-11; Lc 7,36-50
Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo (Đ).

18    2    X    Thứ Sáu. 1Cr 15,12-20; Lc 8,1-3
Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (Đoài),linh mục, tử đạo (Đ).

19    3    X    Thứ Bảy. 1Cr 15,35-37.42-49; Lc 8,4-15.
Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy.

20   4     X    CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm A.
Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.
Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo.
Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo.
Giáo xứ Đồng Liêu, Lạc Thành, Trung Hoà (Trùng Phương) và Duyên Thọ chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 41
CÁC ĐỨC TÍNH NHÂN BẢN

Tiết độ là đức tính luân lý giúp ta điều tiết sức lôi cuốn của những lạc thú và sử dụng chừng mực những của cải trần thế. Tiết độ giúp ý chí làm chủ các bản năng và kềm chế các ham muốn trong giới hạn chính đáng. Người tiết độ hướng các thèm muốn giác quan về điều thiện và luôn thận trọng, "không chiều theo những đam mê của lòng mình" (Hc 5,2). Cựu Ước thường khen ngợi đức tiết độ: "Con đừng buông theo các tham vọng của con, nhưng hãy kềm chế các dục vọng" (Hc 18,30). Tân Ước gọi tiết độ là “chừng mực” hay “điều độ”, chúng ta phải sống "chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này" (Tt 2,12).

“Sống tốt lành không gì khác hơn là yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực mình. Chúng ta dành cho Người một tình yêu trọn vẹn (nhờ tiết độ), không gì lay chuyển nổi (nhờ can đảm), chỉ vâng phục một mình Người (nhờ công bình), luôn tỉnh thức để khỏi sa vào cạm bẩy của mưu mô và gian dối (nhờ khôn ngoan)” (Thánh Augustinô)
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1809)

21   5     Đ    Thứ Hai. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCHTIN MỪNG. Lễ kính.
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
Thánh Phanxicô Phan (Jaccard),linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo (Đ).

22    6    X    Thứ Ba. Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.
Thu phân (Giữa thu)

23   7    Tr    Thứ Tư. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.                            

24   8     X    Thứ Năm. Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

25   9     X    Thứ Sáu. Gv 3,1-11; Lc 9,18-22.

26   10   X    Thứ Bảy. Gv 11,9-12,8; Lc 9,43b-45             
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy.

27   11   X    CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm A.
Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hoặc Pl 2,1-5); Mt 21,28-32.
Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục.
Giáo xứ Thanh Thủy, Phúc Đông, Tây Đường Tây Cát (Liên Phú) chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 42
ĐỨC TÍNH VÀ ÂN SỦNG

Ân sủng Thiên Chúa thanh luyện và nâng cao các đức tính mà con người có được nhờ giáo dục, nhờ các hành vi chủ ý và nhờ kiên trì tập luyện. Nhờ Thiên Chúa trợ giúp, các đức tính tôi luyện tính tình và giúp ta dễ dàng làm điều thiện. Người đức độ phấn khởi tập luyện các đức tính.

Vì bị tội lỗi làm tổn thương, con người khó giữ được thế quân bình luân lý. Ơn cứu độ của Ðức Kitô đem lại cho chúng ta ân sủng cần thiết để kiên tâm trau dồi các đức tính. Mỗi người phải luôn cầu xin ơn soi sáng, cậy nhờ đến các bí tích, cộng tác với Chúa Thánh Thần, nghe theo tiếng Người gọi để yêu mến điều thiện và lánh xa điều ác.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1810 & 1811)

28   12   X    Thứ Hai. G 1,6-22; Lc 9,46-50.
Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ).
Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo).
Giáo họ Sa Nam (Phú Thọ) chầu Thánh Thể.
Cha Giuse Đinh Viết Thục qua đời (2017)

29   13   Tr   Thứ Ba.TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL VÀ RAPHAEL. Lễ kính.
Dn 7,9-10.13-14 (Hoặc Kn 12,7-12a); Ga 1,47-51.
                      
Bổn Mạng:
Cha Micae Phạm Văn Năng;
Cha Micae Phạm Văn Tương.

30   14   Tr   Thứ Tư. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Tm 3,14-17; Mt 13,47-52 hoặc Lc 24,44-49.

Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Vĩnh qua đời (2012)
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Hôm nay13,866
  • Tháng hiện tại339,811
  • Tổng lượt truy cập38,610,903
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây