Năm 2020 - Phụng Vụ Năm A

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG HAI


THÁNG THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Lắng nghe tiếng kêu của những người di dân:Cầu nguyện để tiếng kêu của biết bao người di dân, những nạn nhân của sự buôn bán tội lỗi được lắng nghe và được quan tâm: Họ là những anh em, chị em của chúng ta trong tình nhân loại.

1/2   8      X       Thứ Bảy đầu tháng. 2 Sm 12,1-7a.10-17; Mc 4,35-41.
                          Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

2      9      Tr      CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ IV MÙA THƯỜNG NIÊN. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH
                          
Ml 3,1-4;  Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
                          Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo.
                          Giáo xứ Phúc Hải, Hoà Định, Quất Lâm Thạch Bi chầu Thánh Thể.
                 
                 
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
                          02/02/1985: Cha Giuse Trần Quang Tuyến.
                          02/02/1987:Cha Giuse Phạm Quang Vinh.
                          02/02/2015: Cha Đa Minh Phạm Kim Trọng.

 
GIÁO HUẤN 10
HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC THEO KITÔ GIÁO
 
Thập giới, bài giảng trên núi và giáo huấn các tông đồ vạch cho chúng ta con đường đến Nước Trời. Nhờ ơn Thánh Thần nâng đỡ, chúng ta tiến tới từng bước một qua các hành vi hằng ngày. Nhờ lời Ðức Ki-tô tác động, chúng ta dần dần sinh hoa kết quả trong Hội Thánh để tôn vinh Thiên Chúa.
Các mối phúc lặp lại và kiện toàn những lời Thiên Chúa hứa từ thời Ápraham bằng cách hướng chúng về Nước Trời. Chúng đáp ứng khát vọng sống hạnh phúc Thiên Chúa đặt trong tâm hồn con người.
Các mối phúc dạy chúng ta biết cùng đích mà Thiên Chúa mời gọi con người đạt tới : Nước Trời, hưởng nhan thánh Chúa, thông phần bản tính Thiên Chúa, sự sống đời đời, ơn nghĩa tử, an nghỉ trong Chúa.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1724, 1725 & 1726)

3      10    X     Thứ Hai. Thánh Vịnh tuần IV.2 Sm 15,13-14.30; 16,5-13a; Mc 5,1-20.
                       Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).
                       Thánh Ansgariô,giám mục (Tr).

4      11    X     Thứ Ba.2Sm 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3; Mc 5,21-43.
                        Lập xuân (Bắt đầu mùa xuân)

5      12    Đ     Thứ Tư đầu tháng. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.
                        Ngày sùng kính Thánh Giuse.

6      13    Đ    Thứ Năm đầu tháng.Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1V 2,1-4.10-12;  Mc 6,7-13.
                       Ngày cầu cho các linh mục           

7      14    X    Thứ Sáu đầu tháng. Hc 47,2-11; Mc6,14-29.
                       Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

8      15    X     Thứ Bảy. 1V 3,4-13; Mc 6,30-34.
                       Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr).
                       Thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
                        Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

9      16    X     CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I.
                       Bài đọc năm A
. Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16.
                       Giáo xứ Quần Lạc, Lạc Nam, Trung Châu Đông Bình chầu Thánh Thể.

 
GIÁO HUẤN SỐ 11
HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC THEO KITÔ GIÁO

Hạnh phúc được sống đời đời là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Ta gọi hạnh phúc này cũng như ân sủng dẫn đưa ta đến đó, là ân huệ siêu nhiên.
Các mối phúc đặt chúng ta trước những chọn lựa quyết định về những của cải trần thế, thanh luyện tâm hồn để chúng ta học biết yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự.
Hạnh phúc thiên đàng ấn định tiêu chuẩn để chúng ta nhận định cách sử dụng của cải trần thế sao cho phù hợp với luật Thiên Chúa.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1727, 1728 & 1729)

10    17    X     Thứ Hai. 1V 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56.
                       Thánh Scholastica, trinh nữ (Tr).

11    18    X     Thứ Ba. 1V 8,22-23. 27-30; Mc 7,1-13.
                       Đức Mẹ Lộ Đức.Ngày quốc tế bệnh nhân (Tr). Is 66,10-14c; Ga 2,1-11.
                       Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974).

12   19    X      Thứ Tư. 1V 10,1-10; Mc 7,14-23.
                        Cha Giuse Phạm Đình Chẩn qua đời(1994);
                        Cha Đa Minh Phan Văn Điển qua đời(2015).

13    20    X     Thứ Năm. 1V 11,4-13; Mc 7,24-30.
                       Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo (Đ).

14    21    Tr    Thứ Sáu. Thánh Cyrillô, đan sĩ vàthánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
                       1V 11,29-32; 12,19;Mc 7,31-37.
                       

15    22    X     Thứ Bảy. 1V 12,26-32; 13,33-34; Mc 8,1-10.
                       Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

16    23    X    CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II.
                       Bài đọc năm A
. Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37.
                       Giáo xứ Phúc Điền, Thuận Thành, Quế Phương Cổ Ra chầu Thánh Thể.

 
GIÁO HUẤN SỐ 12
TỰ DO CỦA CON NGƯỜI
Thiên Chúa đã sáng tạo con người có lý trí và ban cho họ phẩm giá của một nhân vị để hành động có sáng kiến và biết làm chủ các hành vi của mình. “Thiên Chúa muốn để con người tự định liệu, hầu con người tự mình đi tìm Ðấng Sáng Tạo và nhờ tự do kết hiệp với Người, con người tiến tới sự hoàn thiện trọn vẹn và hạnh phúc”.
“Con người có lý trí, nên giống Thiên Chúa; con người được dựng nên có tự do và làm chủ các hành vi của mình”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1730)

17    24    X     Thứ Hai. Gc 1,1-11; Mc 8,11-13
                       Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Tr).
                       Cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Hiệp qua đời (2011)

18    25    X     Thứ Ba. Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

19    26    X     Thứ . Gc 1,19-27; Mc 8,22-26.
                        Vũ thuỷ (Mưa ẩm)

20    27    X     Thứ Năm. Gc 2,1-9; Mc 8,27-33.

21    28    X     Thứ Sáu. Gc 2,14-24.26; Mc 8,34-9,1.
                        Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

22    29    Tr    Thứ Bảy.LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

Tháng Hai Canh Tý (Đ)
23   1/2   X    CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III.
                     Bài đọc năm A
. Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48. 
                     Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo.
                     Giáo xứ Hà Cát, Lục Phương, Xuân Dục Giáp Phú chầu Thánh Thể.

 
GIÁO HUẤN SỐ 13
TỰ DO VÀ TRÁCH NHIỆM
Tự do là khả năng bắt nguồn từ lý trí và ý chí, để hành động hay không hành động, làm việc này hoặc việc nọ; nhờ đó, con người có thể thực hiện những hành vi có ý thức. Nhờ có ý chí tự do, con người tự quyết định về bản thân. Nhờ tự do, con người phát triển và trưởng thành trong chân lý và sự thiện. Tự do đạt tới mức hoàn hảo khi quy hướng về Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc của chúng ta.
Bao lâu chưa dứt khoát gắn chặt vào Thiên Chúa là sự thiện hảo tối hậu của mình, thì tự do còn bao hàm khả năng lựa chọn giữa thiện và ác; do đó, con người có thể tiến tới trên đường hoàn thiện hoặc thoái lui và phạm tội. Tự do là đặc tính của hành vi nhân linh. Vì có tự do, nên con người được khen ngợi hay bị chê trách, có công hay có tội.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1731& 1732)

24    2      X     Thứ Hai. Gc 3,13-18; Mc 9,14-29.

25    3      X     Thứ Ba. Gc 4,1-10; Mc 9,30-37.

 
MÙA CHAY
Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Lưu ý:
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày Lễ trọng cùng Lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) CGKPV
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh Lễ
Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM355a).
3. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các Lễ trọng và Lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa(TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí Tích hôn phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, vẫn đọc lời cầu nguyệncho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 32).

26    4     Tm   THỨ TƯ LỄ TRO. Buộc giữ chay và kiêng thịt. Thánh Vịnh tuần IV.
                        
Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
                        Ngày sùng kính thánh Giuse.

Lưu ý:
Về luật kiêng thịt vàăn chay:
a. GL 1251: “Phải kiêng thịt vàăn chay trong ngày thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu kính cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”.
b.Luật kiêng thịt: Theo GL 1252: “Những người đã được mười bốn tuổi trọn phải giữ luật kiêng thịt”.
c. Luậtăn chay: Cũng theo GL 1252: “Tất cả mọi  người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu được sáu mươi tuổi phải giữ luật ăn chay”.Và theo GL 97 §1: “Một người đã được mười tám tuổi trọn là thành niên”.
Về việc làm phép và xức tro:
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.
b. Trong Thánh Lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài Thánh Lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong Thánh Lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.
d. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

27    5      Tm    Thứ Năm sau Lễ Tro.Dnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

28    6      Tm    Thứ Sáu sau Lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
                         Cha Đa Minh Đinh Ngọc Trác qua đời (1982).

29    7     Tm    Thứ Bảy sau Lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
 
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập78
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Hôm nay14,845
  • Tháng hiện tại340,790
  • Tổng lượt truy cập38,611,882
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây