Tháng 09/2017

Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THÁNG CHÍN
 THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
 
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho các giáo xứ của chúng ta, nhờ thấm nhuần tinh thần truyền giáo, trở nên nơi đối thoại đức tin và làm chứng cho lòng bác ái. 

 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/09 X
Thứ Sáu đầu tháng. 1 Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
11-07  
02/09 X
Thứ Bảy đầu tháng. 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.
Ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ Quốc.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tr).
12-07  
03/09 X
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A. Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.
Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ Liên Thủy, Phạm Rỵ, Quỹ Nhất Hồng Quang chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 41
TIN VÀO CHÚA THÁNH THẦN
Không thể tin vào Chúa Giêsu mà không thông phần vào Thần Khí của Người. Chính Chúa Thánh Thần mạc khải cho loài người biết Chúa Giêsu là ai. “Không ai có thể nói rằng: Đức Giêsu là Chúa, nếu người ấy không ở trong Thần Khí” (1 Cr 12,3). “Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa… Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa” (1 Cr 2,10-11). Chỉ mình Thiên Chúa mới biết một cách trọn vẹn về Thiên Chúa. Chúng ta tin vào Chúa Thánh Thần, vì Ngài là Thiên Chúa.
Hội Thánh không ngừng tuyên xưng đức tin vào một Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 152)
13-07  
04/09 X
Thứ Hai. 1 Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.
14-07 2
05/09 X
Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô IX ký sắc chia giáo phận Trung (Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài (1848).
15-07 2
06/09 X
Thứ Tư đầu tháng. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44
 Ngày sùng kính thánh Giuse
16-07  
07/09 X
Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
Ngày cầu cho các linh mục.
Bạch Lộ (Nắng nhạt)
17-07  
08/09 Tr
Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. Mk 5,1-4a; (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23). 
18-07  
09/09 Tr
Thứ Bảy. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).  
19-07  
10/09 X
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A. Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.
 Giáo xứ Kính Danh, Lý NghĩaTích Tín chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 42
ĐỨC TIN LÀ MỘT ÂN SỦNG
Khi thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu nói với ông rằng không phải huyết nhục mạc khải cho ông điều ấy, nhưng là Cha của Người. “Đấng ngự trên trời” (Mt 16,17). Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, là một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa tuôn ban. Để có được đức tin này, cần có ân sủng Thiên Chúa đến trước giúp đỡ và sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần: Ngài đánh động và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, Ngài mở mắt lý trí và cho mọi người cảm thấy dịu ngọt khi ưng thuận và tin vào chân lý.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 153)
20-07  
11/09 X
Thứ Hai. Cl 1,24-2,3. Lc 6,6-11.
21-07 3
12/09 X
Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.
Thánh Danh Đức Maria (Tr).
(Hay lễ về Đức Mẹ: Gl 4,4-7 [hoặc Ep 1,3-6.11-12]; Lc 1,39-47).
22-07 3
13/09 Tr
Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.
23-07  
14/09 Đỏ
Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17. 
Cl 3:12-17; Tv 150:1-2,3-4,5-6; Lc 6:27-38
24-07  
15/09 Tr
Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ. Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35).
25-07  
16/09 Đỏ
Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
26-07  
17/09 X
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.
Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr); Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo (Đ).        
Giáo xứ Đài Môn, Tân Cường, Xuân Dương Xuân Hóa chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 43
ĐỨC TIN LÀ MỘT HÀNH VI NHÂN LINH
Chỉ có thể tin nhờ ân sủng và những trợ giúp nội tâm của Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, tin vẫn thật sự là một hành vi nhân linh. Tin vào Thiên Chúa và gắn bó với những chân lý do Người mạc khải không đi ngược với tự do và trí khôn con người. Ngay trong các giao tiếp giữa người với người, không có gì đi ngược với phẩm giá của chúng ta khi chúng ta tin những gì người khác nói về bản thân họ hoặc ý định của họ, và khi tin vào những lời hứa của họ, và như vậy con người có thể hiệp thông với nhau. Do đó, càng không có gì đi ngược với phẩm giá của chúng ta, khi chúng ta bằng đức tin, dâng lên Thiên Chúa, Đấng mạc khải, sự quy phục trọn vẹn của lý trí và ý chí, và như vậy, chúng ta được hiệp thông thân mật với Ngài.
Trong đức tin, lý trí và ý chí con người cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa: Tin là một hành vi của lý trí chấp nhận chân lý của Thiên Chúa theo lệnh của ý chí được Thiên Chúa tác động nhờ ân sủng.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 154 và 155)
27-07  
18/09 X
Thứ Hai. 1 Tm 2,1-8; Lc 7,1-10;
Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo (Đ).
28-07 4
19/09 X
Thứ Ba. 1 Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.
Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ). 
29-07 4
20/09 Đỏ
Tháng Tám Đinh Dậu (đ)
Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1 Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.
Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo (Đ).
01-08-Đinh Dậu  
21/09 Đỏ
Thứ Năm. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo (Đ).
02-08  
22/09 X
Thứ Sáu. 1 Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
03-08  
23/09 X
Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục.  Lễ nhớ. 1 Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.
Thu Phân (giữa thu)
04-08  
24/09 X
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A. Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.
Giáo xứ Bình Hải, Diêm Điền, Nam trực Vạn Lộc chầu Thánh Thể.
 
GIÁO HUẤN SỐ 44
ĐỨC TIN VÀ LÝ TRÍ
Động lực khiến chúng ta tin không phải là vì các chân lý được mạc khải tỏ hiện là xác thật và có thể hiểu được đối với ánh sáng của lý trí tự nhiên của chúng ta. Chúng ta tin vì uy quyền của chính Thiên Chúa, Đấng mạc khải, Đấng không thể sai lầm cũng như không thể lừa dối chúng ta. Tuy nhiên, để đức tin của chúng ta quy phục phù hợp với lý trí, Thiên Chúa đã muốn có những bằng chứng bên ngoài về mạc khải của Ngài kèm theo sự trợ giúp bên trong của Chúa Thánh Thần. Chẳng hạn các phép lạ của Đức Kitô và các thánh, các lời tiên tri, sự phát triển và thánh thiện cũng như sự phong phú và vững bền của Hội Thánh, đó là những dấu chỉ chắc chắn nhất của mạc khải của Thiên Chúa, những dấu chỉ đó phù hợp với lý trí của mọi người, đó là những động lực khiến chúng ta tin, những động lực đó cho thấy sự ưng thuận của đức tin hoàn toàn không phải là một hành vi mù quáng của tâm trí.

(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, số 156)
05-08  
25/09 X
Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.
06-08 1
26/09 X
Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
07-08 1
27/09 Tr
Thứ Tư. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. 1 Cr 1,26-31; Mt 9,35-38.
08-08  
28/09 X
Thứ Năm. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.            
Thánh Venceslaô, tử đạo; Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo (Đ).
Sa Nam (Phú Thọ) chầu Thánh Thể. 
09-08  
29/09 Tr
Thứ Sáu. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: MICAE, GABRIEL VÀ RAPHAEL. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14; (hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
10-08  
30/09 Tr
Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2 Tm 3,14-17; Mt 13,47-52 (hoặc Lc 24,44-49). 
11-08  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập131
  • Máy chủ tìm kiếm88
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay14,574
  • Tháng hiện tại899,261
  • Tổng lượt truy cập72,265,607
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây