Năm 2019 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG 02
THÁNG THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

Ý chung: Cầu cho người ta rộng lượng đón tiếp những nạn nhân bị đối xử vô nhân đạo, nạn nhân của mại dâm và của bạo lực.

Dl

Âm Lịch

Áo  

Lễ

01/02

27

X

Thứ Sáu đầu tháng. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

02/02

28

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính. Ml3,1-4 (hoặc Dt 2,14-18); Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).

Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo (Đ).

Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

03/02

29

X

CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ IV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm C. Gr 1,4-5,17-19; 1Cr 12,31-13,13; (hoặc 1Cr 13,4-13); Lc 4,21-30.

Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo. Thánh Ansgariô, giám mục.

Giáo xứ Hoành Đông Trại Đáy chầu Thánh Thể.

 

GIÁO HUẤN SỐ 10

BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

            Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái, nên có quyền chọn lựa cho con cái một trường học theo ý mình. Quyền này là quyền căn bản. Cha mẹ phải cố gắng chọn lựa trường học nào giúp chu toàn tốt nhất trách vụ của người giáo dục đức tin (x. GE 6). Nhà nước có bổn phận bảo đảm và giúp đỡ để cha mẹ thực thi quyền ấy.

            Khi đến tuổi trưởng thành, con cái có bổn phận và có quyền chọn lựa nghề nghiệp và bậc sống. Con cái có những trách nhiệm mới nhưng vẫn giữ tương quan đầy tín nhiệm đối với cha mẹ, sẵn sàng bàn hỏi lắng nghe ý kiến và lời khuyên bảo của cha mẹ.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2229 & 2230a)

04/02

30

X

Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.

Lễ Tất Niên. Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55.

Lập xuân (Bắt đầu mùa xuân)

HẾT NĂM MẬU TUẤT SANG NĂM KỶ HỢI

05/02

01/01

Đ

Tháng Giêng Kỷ Hợi (T)

Thứ Ba. Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.

MÙNG MỘT TẾT KỶ HỢI. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CHA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr).

Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM 374):

Lễ Giao Thừa. Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10.

Lễ Tân Niên. St 1,14-18 (hoặc Is 65,17-21 hoặc Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hoặc Kh 21,1-6 hoặc Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27).

06/02

02

Đ

Thứ Tư đầu tháng.Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Dt 12,4-7.11-15 Mc 6,1-6.

Ngày sùng kính thánh Giuse.

MÙNG HAI TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CON. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr).

Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM 374).Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.

07/02

03

X

Thứ Năm đầu tháng. Dt 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13.

Ngày cầu cho các linh mục.

MÙNG BA TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH  THẦN. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr).

Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374).St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.

08/02

04

X

Thứ Sáu. Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.

 Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr).

 Thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).

09/02

05

X

Thứ Bảy.Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34.

Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

10/02

06

X

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm C. Is 6,1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11 (hoặc 1Cr 15,3-8.11); Lc 5,1-11.

 Thánh Scholastica, trinh nữ.

 Giáo xứ Trang Hậu Lạc Hồng (Quần Lạc) chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 11

BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

            Cha mẹ phải tránh ép buộc con cái trong việc chọn nghề, cũng như trong việc chọn người bạn đời. Dù phải dè dặt, cha mẹ vẫn có thể giúp đỡ con cái bằng những ý kiến khôn ngoan, nhất là khi con cái chuẩn bị lập gia đình.

            Có những người không lập gia đình để chăm sóc cha mẹ, anh chị em, hoặc để dồn hết tâm trí vào một nghề nghiệp hay một lý do cao đẹp khác. Họ có thể góp phần lớn lao vào lợi ích của gia đình nhân loại.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2230b & 2231)

11/02

07

X

Thứ Hai. St 1,1-19; Mc 6,53-56.

 Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày quốc tế bệnh nhân (Tr). Is 66,10-14c; Ga 2,1-11.

Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974).

12/02

08

X

Thứ Ba. St 1,20- 2,4a; Mc 7,1-13.

13/02

09

X

Thứ . St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.

 Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo (Đ).

14/02

10

Tr

Thứ Năm. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ. St 2,18-25; Mc 7,24-30.

15/02

11

X

Thứ Sáu. St 3,1-8; Mc 7,31-37.

16/02

12

X

Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10.

 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

17/02

13

X

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm C. Gr 17,5-8; 1Cr 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26.

Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

Giáo xứ Kiên Chính, Trung Thành Xuân Hòa chầu Thánh Thể.

 

GIÁO HUẤN SỐ 12

GIA ĐÌNH VÀ NƯỚC TRỜI

            Các liên hệ gia đình rất quan trọng nhưng không tuyệt đối. Đứa trẻ càng lớn lên, vươn tới tuổi trưởng thành và tự chủ về mặt nhân bản và thiêng liêng, ơn gọi riêng do Thiên Chúa ban càng được khẳng định rõ ràng và mạnh mẽ hơn. Cha mẹ phải tôn trọng và cổ vũ con cái đáp trả và đi theo ơn gọi ấy. Phải xác tín rằng ơn gọi đầu tiên của Kitô hữu là đi theo Đức Giêsu. “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ Thầy, ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy thì không đáng làm môn đệ Thầy” (Mt 10,37).

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2232)

18/02

14

X

Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.

19/02

15

X

Thứ Ba. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.

Vũ thuỷ (Mưa ẩm)

20/02

16

X

Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.

21/02

17

X

Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.

Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

22/02

18

Tr

Thứ Sáu. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.

23/02

19

Đ

Thứ Bảy.Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.

24/02

20

X

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm C. 1Sm 26,2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38.

Giáo xứ Hoành Nhị, Nghĩa DụcLiên Thượng chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 13

GIA ĐÌNH VÀ NƯỚC TRỜI

            Trở thành môn đệ Đức Giêsu, là chấp nhận lời mời gọi thuộc về gia đình Thiên Chúa và sống như Người: “Ai thi hành ý muốn của Cha Ta, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em và là mẹ ta” (Mt 12,49).

            Với tâm tình vui mừng và biết ơn, cha mẹ phải đón nhận và tôn trọng ơn Thiên Chúa mời gọi một trong số con cái mình đi theo Người, trong đời sống trinh khiết vì Nước Trời, trong đời thánh hiến, hay trong thừa tác vụ tư tế.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2233)

25/02

21

Tr

Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.

26/02

22

Tr

Thứ Ba. Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.

27/02

23

X

Thứ Tư. Hc 4,11-19; Mc 9,38-40.

28/02

24

Tr

Thứ Năm. Hc 5,1-8; Mc 9,41-50.

   

ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Hôm nay14,497
  • Tháng hiện tại340,442
  • Tổng lượt truy cập38,611,534
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây