Linh muc doan

DANH SÁCH CÁC CHA THEO NĂM THỤ PHONG LINH MỤC, GIÁO PHẬN BÙI CHU, 10/2016
(Tính từ năm 1960 tới nay)
               
Stt QUÝ DANH   QUÊ QUÁN NĂM SINH LINH MỤC NHIỆM SỞ GHI CHÚ
1 Đaminh Phan Văn Bảng Ngoại Đông 1916 Năm 1960   + 25/7/1990
2 Phêrô Phạm Văn Cử Ninh Sa 1913 Năm 1960   + 26/01/2011
3 Đaminh Trần Đình  Nguyện Hưng Nghĩa 1899 Năm 1960   + 08/1977
4 ĐC Giuse Vũ Duy  Nhất Sa Châu 1911 Năm 1960   +11/12/1999
5 Vinhsơn Trần Ngọc Bút Văn Giáo 1942 08/12/1963   + 29/5/2015
6 Giuse Phạm Đình Chẩn Liên Thượng 1940 08/12/1963   + 12/02/1994 
7 Đaminh Trần Ngọc  Trác Kiên Lao 1939 08/12/1963   + 28/02/1982
8 Phanxicô Phạm Hoan Đạo Giáo Lạc 1940 08/12/1963 Nhà Hưu  
9 Đaminh Phạm Ngọc Đỉnh Phú Nhai 1942 08/12/1963   + 31/7/2007
10 Đaminh Trần Văn Đoan Hải Nhuận 1941 08/12/1963 Nhà Hưu  
11 Giuse Nguyễn Đức Dung Tích Tín 1941 08/12/1963   + 11/11/2022
12 Giuse Nguyễn Đức  Giang Thạch Bi 1942 08/12/1963 Bùi Chu  
13 Vinhsơn Nguyễn Đức Hiệp Quỹ Nhất 1940 08/12/1963   + 17/02/2011
14 Phaolô Vũ Minh Hoà Âm Sa 1942 08/12/1963 Nhà Hưu  
15 Giuse Lê Ngọc Hoàn Nam Hưng 1941 08/12/1963 Lạc Thành  
16 Giuse Phạm Văn  Huyễn Hoành Đông 1940 08/12/1963   + 27/12/1979
17 Đaminh Hoàng Văn Kiểu Chỉ Thiện 1940 08/12/1963 Nghỉ Hưu  
18 Giuse Phạm Thành Lâm Quần Cống 1940 08/12/1963   + 22/04/2023
19 Gioan Đinh Như Lạng Phú Nhai 1941 08/12/1963   +19/04/2019
20 Đaminh Ngô Xuân  Mai Quần Cống   08/12/1963   + 03/05/2003
21 Phaolô Trần Đức Nhuận Phú An 1936 08/12/1963   + 10/9/2006
22 Giuse Phạm Ngọc Oanh Quần Cống 1941 08/12/1963 Cô Nhi Viện  
23 Tôma Phạm Chính Phương Xương Điền 1940 08/12/1963   + 22/8/2012
24 Phêrô Vũ Ngô Quý Thái Bình 1938 08/12/1963 Nhà Hưu  
25 Vinhsơn Bùi Công Tam Báo Đáp 1940 08/12/1963   + 20/4/2003
26 Đaminh Trần Đức Tâm Kính Danh 1939 08/12/1963   + 03/04/2023
27 Giuse Phạm Khắc Thẩm Sa Châu 1940 08/12/1963   + 24/11/2021
28 Phêrô Lê Hoàng  Thang Vạn Lộc 1941 08/12/1963   + 01/7/1993
29 Đaminh Phạm Ngọc Tiên Kính Danh 1942 08/12/1963   + 19/12/2015
30 Phaolô Phạm Thanh Tòng Âm Sa 1941 08/12/1963   + 13/10/ 2009
31 Phêrô Trịnh Đình Trang Thuỷ Nhai 1941 08/12/1963   + 03/3/2014
32 Đaminh Trần Ngọc Tuất Kính Danh 1938 08/12/1963   + 09/03/2017
33 Giuse Nguyễn Văn Chỉnh Nam Hoà 1945 01/11/1973 ĐCV  
34 Giuse Nguyễn Đức Khoan Quần Phương 1930 29/06/1975   +07/11/2020
35 Giuse Mai Quang Bao Sa Châu 1941 06/06/1976   + 16/3/2016
36 Vinhsơn Vũ Đình Cống Lạc Đạo 1943 06/06/1976 Nhà Hưu  
37 Đaminh Phan Văn Điển Phú Nhai 1940 06/06/1976   + 12/02/2015
38 Vinhsơn Đặng Ngọc Đường Hai Giáp 1933 06/06/1976   + 20/11/2003
39 Vinhsơn Lê Văn Luật Liên Phú 1941 06/06/1976 Nhà Hưu  
40 Vinhsơn Đinh Văn Mợi Hải Điền 1940 06/06/1976   +23/11/2022
41 Vinhsơn Nguyễn Tốt Nghiệp Thánh Thể 1939 06/06/1976   + 06/7/2013
42 Micae Trần Minh Tiến Kiên Lao 1939 06/06/1976   +27/3/2019
43 Đaminh Nguyễn Kim Tiến Ninh Cường 1942 06/06/1976 Giáp Nghĩa  
44 Giuse Ngô Văn  Tiện Hai Giáp 1944 06/06/1976 Nhà Hưu  
45 Augustinô Vũ Quốc Toàn     06/06/1976   + 06/11/1993
46 Đaminh Ngô Văn Viễn Quần Cống 1947 06/06/1976 Nhà Hưu  
47 Vinhsơn Nguyễn Văn Vĩnh Liên Phú 1941 06/06/1976   + 30/9/2012
48 Giuse Phạm Quang  Vinh Liên Thượng 1953 02/02/1978 Phú Nhai  
49 Giuse Đinh Xuân An Phú Nhai 1940 16/06/1979   + 17/11/2008
50 Giuse Phạm Xuân Thi Sa Châu 1940 16/06/1979 Nhà Hưu  
51 Phaolô Nguyễn Hoà Kiên Âm Sa 1943 28/06/1983 Nhà Hưu  
52 Đaminh Phạm Kim Tiền Nam Dương 1944 28/06/1983 Nhà Hưu  
53 Giuse Trần Quang Tuyến Triệu Thông 1934 02/02/1985   + 27/04/2021
54 Phêrô Nguyễn Đức Long Báo Đáp 1954 16/07/1987 TGM  
55 Augustinô Trần Ngọc Phan Định Hải 1935 18/08/1988 Nhà Hưu  
56 Đaminh Trần Ngọc  Dương Vinh Phú 1968 10/08/1991 Hà Cát  
57 Đaminh Phạm Văn  Hồng Quần Cống 1956 03/10/1997 Quất Lâm  
58 Đaminh Đoàn Quang  Thoả An Lãng 1960 03/10/1997 Cát Xuyên  
59 Giuse Nguyễn Văn  Thưởng Liễu Đề 1965 03/10/1997 Phú Hóa  
60 Phaolô Đinh Quang  Tiến Phú Nhai 1967 03/10/1997 Thánh Thể  
61 Giuse Hoàng Minh  Tới Ninh Cường 1966 03/10/1997 Kính Danh  
62 Giuse Phạm Minh  Tuấn Liên Thuỷ 1962 03/10/1997 Xuân Dương  
63 Giuse Nguyễn Văn Chân Báo Đáp 1968 09/09/1999 Liên Thượng  
64 Giuse Đoàn Văn Đoàn Phú Ninh 1967 09/09/1999 Văn Giáo  
65 Đaminh Lê Quang Hoà Quần Phương 1964 09/09/1999 Thức Hoá  
66 Giuse Nguyên Văn Quynh (Quang) Báo Đáp 1973 09/09/1999 ĐCV  
67 Giuse Nguyễn Văn Thiện Phương Chính 1955 09/09/1999 Cồn Vẽ  
68 Đaminh Bùi Trung Thực Ninh Hải 1969 09/09/1999 Mộc Đức  
69 Giuse Nguyễn Văn Toanh Quần Vinh 1968 09/09/1999 An Bài  
70 Giuse Micae Vũ Minh Tuấn Sa Châu 1966 09/09/1999 Nam Đường  
71 Gioakim Nguyễn Hữu Văn An Đạo 1973 09/09/1999 TGM  
72 Phaolô Nguyễn  Văn Yên (Bình) Báo Đáp 1971 09/09/1999 Xuân Bích  
73 Giuse Đinh Viết Thục Long Châu 1956 18/09/1999 Hoa Kỳ +27/09/2017
74 Đaminh Đinh Xuân Cảnh Kiên Lao 1958 16/10/1999 Phú An  
75 Đaminh Đoàn Văn Cát Phú Ninh 1967 16/10/1999 Trung Phương  
76 Giuse Nguyễn Văn Chuyển Báo Đáp 1965 16/10/1999 Đại Đồng  
77 Giuse Bùi Đức Hạnh Xuân Hoà 1953 16/10/1999 Long Châu  
78 Giuse Trần Trung Hiếu Nam Điền 1967 16/10/1999 Tây Cát  
79 Antôn Đinh Mạnh Hùng Kiên Lao 1959 16/10/1999 Xuân Dục  
80 Phêrô Lương Đức Thiệu Tân Bình 1969 16/10/1999 Xuân Thủy  
81 Giuse Phạm Đức Tiến (Quyến) Quần Cống 1966 16/10/1999 Tân Lý  
82 Giuse Trần Thiện Tĩnh Nam Điền 1968 16/10/1999 ĐCV  
83 Đaminh Trần Đình Vận Đại Đồng 1970 16/10/1999 Ngoại Đông  
84 Antôn Đinh Văn  Đang Phú Nhai 1957 07/12/2001 Giáp Nam  
85 Giuse Phạm Ngọc  Đồng Quất Lâm 1963 07/12/2001 Trung Lao  
86 Gioan B. Vũ Tiến  Khang Giáo Lạc 1947 07/12/2001 Nhà Hưu  
87 Tôma Aq. Vũ Đức  Thiên Ninh Mỹ 1950 07/12/2001 Nhà Hưu  
88 Gioakim Nguyễn Văn Tường Trung Linh 1966 07/12/2001 Báo Đáp  
89 Đaminh Nguyễn Văn  Vàng Báo Đáp 1960 07/12/2001 Thịnh Long  
90 Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng Quần Phương 1964 06/01/2002 TGM  
91 Vinhsơn Ngô Viết Lục Xuân Dục 1966 29/06/2002 Tứ Trùng  
92 Vinhsơn Mai Văn Kính Hải Điền 1971 21/12/2003 ĐCV  
93 Augustinô Lưu Viết  Cẩn Kính Danh 1972 25/10/2003 Tang Điền  
94 Giuse Nguyễn Văn  Đàm Nam Trực 1974 25/10/2003 Tân Châu  
95 Đaminh Đinh Ngọc  Hoàn Phú Nhai 1971 25/10/2003 Hải Nhuận  
96 Phêrô Trần Đức  Hoàn Đài Môn 1968 25/10/2003 Cốc Thành  
97 Giuse Lê Thành  Tâm Nam Hưng 1970 25/10/2003 Tương Nam  
98 Giuse Phạm Văn  Tứ Liễu Đề 1967 25/10/2003 Nghĩa Dục  
99 Giuse Đinh Công Phúc Thức Hoá 1973 30/01/2005 Phương Chính  
100 Micae Phạm Văn Tương Hoành Đông 1970 30/01/2005 Quần Phương  
101 Đaminh Trần Ngọc Đăng Phú Nhai 1973 05/03/2005 ĐCV  
102 Giuse Phạm Quốc Điêm Kiên Lao 1974 05/03/2005 Tân Bồi  
103 Giuse Trần Quốc Tuyến Phú Nhai 1970 05/03/2005 Kiên Lao  
104 Giuse Nguyễn Thanh Điển Tân Bồi 1970 01/10/2005 Phúc Hải  
105 Phêrô Nguyễn Văn  Đối Ninh Sa 1970 29/11/2005 Nam Phú  
106 Giuse Phạm Minh  Phan Liên Thuỷ 1973 29/11/2005 Ngưỡng Nhân  
107 Vinhsơn Lại Văn  Quynh Quần Phương 1965 29/11/2005 Đại Đê  
108 Đaminh Nguyễn Văn  Thiện Liễu Đề 1974 29/11/2005 Xương Điền  
109 Giuse Vũ Phú  Thịnh Sa Châu 1972 29/11/2005 Phú Hải  
110 Vinhsơn Đinh Minh  Thoả Phú Nhai 1974 29/11/2005 ĐCV  
111 Giuse Đỗ Hữu  Trọng Quất Lâm 1974 29/11/2005 Phú Thọ  
112 Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh Vinh Phú 1972 16/09/2006 Kim Thành  
113 Giuse Lê Văn Dương Ngưỡng Nhân 1975 02/06/2007 ĐCV  
114 Giuse Vũ Ngọc Tứ Nam Lạng 1976 02/06/2007 TGM  
115 Giuse Mai Văn Châu Trùng Phương 1964 09/06/2007 Sa Châu  
116 Giuse Trần Văn Chi Quần Lạc 1968 09/06/2007 Xuân Hoà  
117 Gioan B. Đoàn Văn Chinh Quỹ Nhất 1976 09/06/2007 Ninh Sa  
118 Đaminh Phạm Văn Chương Phương Lạc 1976 09/06/2007 Đồng Liêu  
119 Anrê Trần Văn Công Bình Hải 1970 09/06/2007 An Cư  
120 Đaminh Phạm Văn Dược Báo Đáp 1974 09/06/2007 Lạc Đạo  
121 Giuse Vũ Trọng Đại Tân Minh 1972 09/06/2007   + 31/3/2011
122 Đaminh Mai Văn Đảm Ninh Hải 1972 09/06/2007 Liễu Đề  
123 Giuse Trần Hưng Đạo Kiên Lao 1974 09/06/2007 TGM  
124 Vinhsơn Phạm Văn Điệp Trực Chính 1975 09/06/2007 Giáp Phú  
125 Giuse Vũ Văn Đoán Quần Phương 1966 09/06/2007 Giáo Lạc  
126 Augustinô Trần Văn Đông Minh Đường 1968 09/06/2007 Vinh Phú  
127 Giuse Vũ Đình Hài Quần Cống 1963 09/06/2007 Xuân Hà  
128 Vinhsơn Nguyễn Văn Hậu Hai Giáp 1960 09/06/2007 Quỹ Ngoại  
129 Vinhsơn Nguyễn Văn Hiến  Báo Đáp 1970 09/06/2007 Ấp Lũ  
130 Phêrô Trần Thái Hiệp Trung Lao 1971 09/06/2007 Phong Lộc  
131 Phêrô Đinh Trung Hiếu Ninh Hải 1973 09/06/2007 Tân Bơn  
132 Giuse Nguyễn Ngọc Hưng Thánh Thể 1972 09/06/2007 Tư Khẩn  
133 Giuse Vũ Duy Hưng Tây Đường 1976 09/06/2007 Thánh Danh  
134 Đaminh Nguyễn Đức Huynh Ninh Cường 1972 09/06/2007 Trung Thành  
135 Giuse Phạm Văn Hy Sa Châu 1965 09/06/2007 Phạm Pháo  
136 Đaminh Đinh Văn Khởi Phú Thọ 1973 09/06/2007 Phạm Rị  
137 Giuse Phạm Văn Kích An Nghĩa  1974 09/06/2007 Thuận Thành  
138 Giuse Phạm Văn Kỳ Trực Chính 1976 09/06/2007 Phú Ninh  
139 Gioan Đỗ Duy Môn Quần Cống 1971 09/06/2007 Quỹ Nhất  
140 Gioakim Lâm Văn Năm An Đạo 1971 09/06/2007 Cát Phú  
141 Giuse Phạm Ngọc Oanh Lục Thuỷ 1973 09/06/2007 Liên Phú  
142 Giuse Trần Văn Phán Kính Danh 1969 09/06/2007 Bình Hải  
143 Giuse Lại Văn Phú Quần Phương 1965 09/06/2007 Nam Phương  
144 Giuse Lê Văn Sở Xuân Dương 1964 09/06/2007 Tùng Nhì  
145 Gioan B. Trần Ngọc Sơn Phú Thọ 1972 09/06/2007 Lục Thủy  
146 Phanxicô Trần Văn Sỹ Lục Phương 1969 09/06/2007 Lác Môn  
147 Giuse Trần Văn Thái Phú Nhai 1973 09/06/2007 Minh Đường  
148 Giuse Trần Văn Thắng Nam Điền 1967 09/06/2007 Lạc Thiện  
149 Giuse Vũ Thanh Thảo (Đức) Nam Lạng 1976 09/06/2007 Hoành Đông  
150 Giuse Đỗ Văn Thực Long Châu 1972 09/06/2007 Ninh Cường  
151 Giuse Trần Văn Tiển Phú Nhai 1964 09/06/2007 Trang Hậu  
152 Vinhsơn Nguyễn Văn Tính (Toan) Giáp Nam 1970 09/06/2007 Trung Linh  
153 Giuse Hoàng Văn Tuấn Phát Diệm 1966 09/06/2007 Quần Liêu  
154 Vinhsơn Trần Thiện Tuý Kính Danh 1963 09/06/2007 Trực Chính  
155 Giuse Nguyễn Ngọc Tuyên Giáp Nam 1970 09/06/2007 Tân Phường  
156 Gioan B. Mai Quang Tuyến Cổ Ra 1971 09/06/2007 Ân Phú  
157 Giuse Bùi Văn Tuyền Nam Dương 1976 09/06/2007 Hải Điền  
158 Giuse Đinh Văn Viện Liên Phú 1970 09/06/2007 Hai Giáp  
159 Vinhsơn Mai Văn Bảo Xuân Dục 1976 23/06/2007 Du Hiếu  
160 Giuse Vũ Tiến Tặng Trung Linh 1974 01/07/2007 Nam Điền  
161 Giuse Trần Văn Bột Hải Nhuận  1967 08/12/2007 Xuân Đài  
162 Giuse Đỗ Văn Đang Triệu Thông 1976 08/12/2007 Thạch Bi  
163 Gioan B.Vũ Quốc Đạt Quỹ Ngoại 1975 08/12/2007 Vạn Lộc  
164 Giuse Đỗ Văn Đường Triệu Thông 1965 08/12/2007 TGM  
165 Đaminh Phan Duy Hán Lã Điền 1975 08/12/2007 Thủy Nhai  
166 Vinhsơn Trần Văn Huân Minh Đường 1973 08/12/2007 Giáp Năm  
167 Phêrô Bùi Trọng Khẩn Nam Dương 1974 08/12/2007 Ngọc Tiên  
168 Phaolô Đinh Minh Lượng Kiên Lao 1975 08/12/2007 Phú Hương  
169 Gioakim Ngô Minh Mạnh Kim Thành 1975 08/12/2007   + 26/08/2022
170 Giuse Vũ Thế Nghinh Bùi Chu 1971 08/12/2007 Quần Cống  
171 Giuse Phan Văn Phong Duyên Thọ 1968 08/12/2007 Ninh Hải  
172 Giuse Phạm Văn Quyết Trực Chính 1971 08/12/2007 Tây Đường  
173 Giuse Nguyễn Trọng Tính Thánh Thể 1974 08/12/2007 Hưng Nghĩa  
174 Giuse Phạm Văn Toan Quần Cống 1974 08/12/2007 Triệu Thông  
175 Giuse Phan Trung Triệu Nam Điền 1950 08/12/2007 Nhà Hưu  
176 Gioan B. Trần Văn Vinh Nghĩa Dục 1977 08/12/2007 Hạc Châu  
177 Giuse Trần Minh Trí Phú Hải 1967 29/06/2008 Bách Tính  
178 Giuse Mai Xuân Thanh Sa Châu 1976 02/05/2009 Kiên Chính  
179 Giuse Bùi Văn Bá Nam Dương 1979 03/09/2009 Miền Nam  
180 Giuse Vũ Viết Hà Văn Lý 1979 03/09/2009 Gp. Hưng Hóa  
181 Giuse Vũ Đình Lâm Trung Lao 1976 03/09/2009 ĐCV  
182 Giuse Đinh Quang Thành Phú Thọ 1977 03/09/2009 Ninh Mỹ  
183 Phanxicô Trịnh Xuân Thuỷ Thức Hoá 1976 03/09/2009 Liên Thủy  
184 Vinhsơn Nguyễn Văn Trung Phương Chính 1977 03/09/2009 Đồng Quỹ  
185 Vinhsơn Nguyễn Văn Tứ Xuân Dục 1978 03/09/2009 Nam Hòa  
186 Vinhsơn Vũ Thanh Tùng Báo Đáp 1975 03/09/2009 Hưng Nhượng  
187 Giuse Nguyễn Văn Kiên Giáo Lạc 1973 15/05/2011 Nam Dương  
188 Đaminh Phạm Minh Hạnh Liên Thuỷ 1976 08/12/2011 Xuân Chính  
189 Gioan Nguyễn Tri Phương  Đà Lạt 1963 08/12/2011 Hồng Quang  
190 Giuse Đoàn Văn Tỉnh Quần Lạc 1974 08/12/2011 Văn Lý  
191 Giuse Phạm Văn Bảo Nam Dương 1981 19/03/2012 ĐCV  
192 Đaminh Nguyễn Văn Đại Thạch Bi 1979 19/03/2012 Tân An  
193 Giuse Phạm Văn Hiển Hoành Đông 1981 19/03/2012 ĐCV  
194 Giuse Lê Văn Thiên  Liên Phú 1980 19/03/2012 An Nghĩa  
195 Giuse Trần Văn Thiết Phú Nhai 1978 19/03/2012 Đồng Nghĩa  
196 Phaolô Nguyễn Văn Thuyên Thuỷ Nhai 1978 19/03/2012 Phúc Điền  
197 Đaminh Trần Ngọc Toản Kính Danh 1976 19/03/2012 Tân Cường  
198 Gioan B. Vũ Văn Vĩnh Văn Giáo 1976 19/03/2012 Quần Lạc  
199 Giuse Hoàng Quốc Vương Phú Nhai 1977 19/03/2012 Tích Tín  
200 Giuse Vũ Văn Hiếu Liên Phú 1982 29/04/2012 ĐCV  
201 Vinhsơn Nguyễn Văn Hạnh Phúc Hải 1980 08/08/2013 Cổ Ra  
202 Đaminh Trần Văn Hành Tích Tín 1979 08/08/2013 Nam Hưng  
203 Giuse Hoàng Ngọc Khoát Buôn Ma Thuột 1977 08/08/2013 Lã Điền  
204 Giuse Phan Trung Lăng Nam Điền 1977 08/08/2013 Trung Châu  
205 Micae Phạm Văn Năng Quần Cống 1977 08/08/2013 Thiện Giáo  
206 Giuse Trần Duy Khấn Trung Linh 1977 08/08/2013 Âm Sa  
207 Vinhsơn Lê Quang Hiệp Phú Nhai 1977 04/09/2014 Quần Vinh  
208 Giuse Nguyễn Văn Hồ Hoà Định 1980 04/09/2014 Ngọc Lâm  
209 Giuse Trần Ngọc Sơn Kính Danh 1977 04/09/2014 Lạc Hồng  
210 Giuse Đào Văn Toàn   Phú Nhai 1980 04/09/2014 ĐCV  
211 Đaminh Trần Văn Tường   Kính Danh 1976 04/09/2014 Thánh Mẫu  
212 Vinhsơn Trần Đức Văn Hoành Đông 1982 04/09/2014 An Đạo  
213 Đaminh Phạm Kim Trọng Thánh Thể 1966 02/02/2015 Duyên Thọ  
214 Giuse Phan Văn  Duy Nam Điền 1979 26/11/2015 Chỉ Thiện  
215 Đaminh Nguyễn Văn  Dương Báo Đáp 1979 26/11/2015 Phú Văn  
216 Giuse Nguyễn Văn Đình Sa Châu 1983 26/11/2015 Chương Nghĩa  
217 Giuse Phạm Văn  Đình Nam Dương 1981 26/11/2015 Trùng Phương  
218 Phêrô Trần Văn Nam Văn Giáo 1978 26/11/2015 An Lãng  
219 Giuse Vũ Văn Phương Quần Phương 1966 26/11/2015 Nhà Hưu  
220 Giuse Trần Văn  Toàn Triệu Thông 1977 26/11/2015 Hoành Nhị  
221 Tôma A. Nguyễn V Tuấn Quỹ Nhất 1984 14/05/2016 Hoa Kỳ  
222 Giuse Trần Văn Bôi An Đạo 1982 01/09/2016 Trại Đáy  
223 Tôma Vũ Văn Đình Ninh Mỹ 1981 01/09/2016 Liêu Ngạn  
224 Phaolô Phạm Thế Đoàn Kiên Lao 1983 01/09/2016 ĐCV  
225 Đaminh Phạm Văn Lãm Trực Chính 1978 01/09/2016 Giang Liêu  
226 Vinhsơn Lưu Văn Linh Tân Phường 1981 01/09/2016 Lục Phương  
227 Giuse Phạm Văn Quý Liêu Ngạn 1983 01/09/2016 Nam Lạng  
228 Giuse Phạm Văn Thanh Sa Châu 1982 01/09/2016 Phương Lạc  
229 Giuse Nguyễn Văn Thịnh Liễu Đề 1983 01/09/2016 Thanh Thủy  
230 Giuse Trần Mạnh Trí Bình Hải 1983 01/09/2016 Rạng Đông  
231 Vinhsơn Lê Văn  Hanh Hải Điền 1982 08/06/2018 Lạc Nam  
232 Giuse Phạm Văn Quang Nam Dương 1982 08/06/2018 Hòa Định  
233 Vinhsơn Nguyễn Hữu Tạn Du Hiếu 1982 08/06/2018 Xuân Phương  
234 Giuse Hoàng Văn Trường Tân Cương (Bắc Ninh) 1981 08/06/2018 Quỹ Đê  
235 Đaminh Đặng Xuân Tuynh An Phú 1981 08/06/2018 Định Hải  
236 Phêrô Nguyễn Văn Chương Trung Châu 1980 03/12/2019 Trung Lao  
237 Phêrô Trần Văn Dũng Thiện Giáo 1983 03/12/2019 Kiên Lao  
238 Giuse Đoàn Văn Tuân Quỹ Nhất 1984 03/12/2019 Quế Phương  
239 Vinhsơn Nguyễn Văn Thắng Xuân Dục 1985 03/12/2019 Nghĩa Dục  
240 Gioan B. Ngô Văn Tùng Kiên Lao 1986 03/12/2019 Trung Thành  
241 Gioan Tô Văn Dũng Phúc Điền 1986 24/10/2020 Quần Liêu  
242 Giuse Vũ Văn Đình Tây Đường 1982 24/10/2020 Bùi Chu  
243 Đaminh Vũ Văn Hiệp Quần Phương 1984 24/10/2020 Thịnh Long  
244 Gioan B. Vũ Văn Khắc Quỹ Nhất 1989 24/10/2020 Đại Đồng  
245 Giuse Hoàng Văn Lợi Liên Phú 1986 24/10/2020 An Bài  
246 Giuse Phạm Văn  Phi Giáp Phú 1986 24/10/2020 Phương Chính  
247 Giuse Vũ Văn Phong Nam Lạng 1984 24/10/2020 Nghĩa Dục  
248 Vinhsơn Ngô Văn Quyến Xuân Dục 1981 24/10/2020 Lác Môn  
249 Giuse Nguyễn Văn Quỳnh Trình Xuyên 1985 24/10/2020 Sa Châu  
250 Đaminh Lương Văn Thuyên Văn Giáo 1987 24/10/2020 Lạc Đạo  
251 Laurensô Đặng Xuân Tiến An Phú 1980 24/10/2020 Văn Giáo  
252 Đaminh Nguyễn Văn Tuấn Tây Cát 1987 24/10/2020 Phú Nhai  
253 Phêrô Vũ Ngọc Tuyến Cổ Ra 1980 24/10/2020 Phú An  
254 Giuse Trần Văn Biên Trà Lũ 1986 24/10/2020 Sài Gòn  
255 Đaminh Nguyễn Văn Lãm Quần Liêu 1985 24/10/2020 Sài Gòn  
256 Đaminh Nguyễn Văn Đạt Báo Đáp 1983 24/10/2020 Sài Gòn  
257 Gioakim Ngô Văn Chương Kim Thành 1968 24/06/2022 Phú Thọ  
258 Gioan B. Lại Văn Ninh Quỹ Nhất 1987 24/06/2022 Ân Phú  
259 Giuse Nguyễn Văn Vĩnh Thức Hóa 1986 24/06/2022 Quỹ Nhất  
260 Giuse Phan Văn Uân Phú Nhai 1984 24/06/2022 Quần Phương  
261 Giuse Đinh Thanh  Bình Phú Nhai 1984 18/03/2023 Thuận Thành  
262 Giuse Trần Duy Chúc Triệu Thông 1984 18/03/2023 Đại Đê  
263 Giuse Phạm Văn Dũng Phú Thọ 1988 18/03/2023 Báo Đáp  
264 Antôn Đinh Văn Đông Phú Hương 1987 18/03/2023 Thức Hóa  
265 Giuse Cao Duy Giáo Cát Phú 1984 18/03/2023 Liễu Đề  
266 Phaolô Nguyễn Văn Hiền Đại Đồng 1987 18/03/2023 Xuân Dương  
267 Vinhsơn Trần Văn Huy Định Hải 1986 18/03/2023 Xương Điền  
268 Tôma Trần Mạnh Phán Bình Hải 1986 18/03/2023 Quần Cống  
269 Đaminh Ngô Văn  Thủy Xuân Dục 1985 18/03/2023 Trung Lao  
270 Giuse Trần Văn Thủy Sa Châu 1982 18/03/2023 Sài Gòn  
271 Gioan B. Trần Văn Tiệp Phú Thọ 1984 18/03/2023 Kiên Lao  
272 Phêrô Phạm Văn Tùng Cổ Ra 1989 18/03/2023 Chương Nghĩa  
273 Đaminh Trần Văn Quỹ Nhất 1984 18/03/2023 Hưng Nghĩa  
274 Vinhsơn Phạm Thế Viết Trung Linh 1987 18/03/2023 Quần Vinh  
275 Vinhsơn Nguyễn Văn Vượng Quỹ Nhất 1988 18/03/2023 Lạc Thành  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập101
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm52
  • Hôm nay24,512
  • Tháng hiện tại643,842
  • Tổng lượt truy cập74,138,050
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây