THÁNG HAI

THÁNG THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung - Bạo lực đối với phụ nữ: Cầu nguyện cho những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực, để họ được xã hội bảo vệ và những đau khổ của họ được nhận biết và lắng nghe.

1/2  20    X      Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20                         
2      21    Tr     Thứ Ba. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH.
Lễ kính. Ml3,1-4;Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo.
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
02/02/1985: Cha Giuse Trần Quang Tuyến.
02/02/1987:Cha Giuse Phạm Quang Vinh.
02/02/2015: Cha Đa Minh Phạm Kim Trọng.
3      22    X     Thứ Tư đầu tháng. Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.
                       Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).
                       Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
                       Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Lập xuân (Bắt đầu mùa xuân)
4      23    X     Thứ Năm đầu tháng. Dt 12,18-19.21-24; Mc 6,7-13.
                       Ngày cầu cho các linh mục.

5      24    Đ      Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Agatha, trinh nữ,
                        tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.
                        Ngày đề tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
6      25    Đ      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và
                        Các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,15-17.20-21;  Mc
                        6,30-34.
                        Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
7      26    X     CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm B. G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
                       Giáo xứ Phúc Điền, Thuận Thành, Quế Phương Cổ Ra chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 11
MƯỜI ĐIỀU RĂN
Mười Điều Răn hay còn gọi là "Thập Giới" tóm tắt và công bố Luật của Thiên Chúa: "Những lời ấy Ðức Chúa đã lớn tiếng phán với toàn thể đại hội anh em, trên núi từ trong đám lửa, giữa mây đen mù mịt. Người không thêm gì cả và viết những lời ấy trên hai bia đá rồi ban cho ông Môsê”.
Mười Điều Răn được Thiên Chúa công bố trong một cuộc thần hiện. Qua Mười Điều Răn, Thiên Chúa mặc khải về chính bản thân Người và về vinh quang của Người. Khi ban các điều răn, Thiên Chúa ban tặng chính mình và bày tỏ thánh ý Người. Khi cho con người biết thánh ý, Thiên Chúa mặc khải chính mình cho Dân Thánh.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2058 & 2059)
8      27    X     Thứ Hai. St 1,1-19; Mc 6,53-56.
                       Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr).
                       Thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
9      28    X     Thứ Ba.St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13. 
10    29    Tr    Thứ Tư. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.
                       St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.
11    30    X     Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.
                       Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày quốc tế bệnh nhân (Tr). Is 66,10-14c; Ga 2,1-11.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974).

HẾT NĂM CANH TÝ SANG NĂM TÂN SỬU
Tháng Giêng Tân Sửu (T)
12   1/1   X      Thứ Sáu. St 3,1-8; Mc 7,31-37.
MÙNG MỘT TẾT CANH TÝ. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CHA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr). Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM374): Lễ Giao Thừa. Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10. Lễ Tân Niên. St 1,14-18 (hoặc Is 65,17-21 hoặc Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hoặc Kh 21,1-6 hoặc Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27).
                        Cha Giuse Phạm Đình Chẩn qua đời (1994);
                        Cha Đa Minh Phan Văn Điển qua đời (2015).
13    2      X     Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10.
                      MÙNG HAI TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CON. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr). Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM 374).Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
                       Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục, tử đạo.
14    3     X     CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc năm B. Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31-11,1; Mc 1,40-45.
                       MÙNG BA TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374). St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục.
GIÁO HUẤN SỐ 12
MƯỜI ĐIỀU RĂN
Việc ban tặng các điều răn và lề luật là thành phần của giao ước do Thiên Chúa ký kết với những kẻ thuộc về Người. Theo sách Xuất Hành, Mười Điều Răn được mặc khải giữa lúc đề nghị lập giao ước và lúc ký kết giao ước, sau khi dân chúng đã cam kết "thi hành và tuân theo tất cả những gì Ðức Chúa đã phán”. Mười Điều Răn được truyền đạt trong tương quan với Giao Ước.
Các điều răn chỉ có ý nghĩa trọn vẹn trong Giao Ước. Theo Sách Thánh, đời sống luân lý của con người chỉ đầy đủ ý nghĩa trong và nhờ giao ước.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2060 & 2061)
15    4     X     Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.
16    5     X     Thứ Ba. St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.
MÙA CHAY
        “Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Lưu ý:
        1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày Lễ trọng cùng Lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
        2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
        a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
        b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM374).
        c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
        1) CGKPV
        a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
        b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).
        2) Thánh Lễ
        Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM355a).
        3. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
        4. Trong các Lễ trọng và Lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
        5. Khi cử hành Bí Tích hôn phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 32).
17    6     Tm   THỨ TƯ LỄ TRO. Buộc giữ chay và kiêng thịt.
Thánh Vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
                        Ngày sùng kính thánh Giuse.
                       Bảy thánh lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.
                        Cha Vinh Sơn Nguyễn Đức Hiệp qua đời (2011).
Lưu ý:
Về luật kiêng thịt và ăn chay:
        a. GL 1251: “Phải kiêng thịt vàăn chay trong ngày thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu kính cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”.
        b.Luật kiêng thịt: Theo GL 1252: “Những người đã được mười bốn tuổi trọn phải giữ luật kiêng thịt”.
        c. Luật ăn chay: Cũng theo GL 1252: “Tất cả mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu được sáu mươi tuổi phải giữ luật ăn chay”.Và theo GL 97 §1: “Một người đã được mười tám tuổi trọn là thành niên”.
Về việc làm phép và xức tro:
        a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.
        b. Trong Thánh Lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
        c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài Thánh Lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong Thánh Lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.
          d. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
18    7      Tm  Thứ Năm sau Lễ Tro.
                       Dnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
Vũ thuỷ (Mưa ẩm)
19    8      Tm  Thứ Sáu sau Lễ Tro.
                       Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
20    9      Tm  Thứ Bảy sau lễ Tro.
                       Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
21   10    Tm  CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc năm B. St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ Hà Cát, Lục Phương, Xuân DụcGiáp Phú chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 13
MƯỜI ĐIỀU RĂN
Mười Ðiều Răn nêu ra các đòi hỏi của tình mến Chúa yêu người. Ba điều răn đầu đề cập đến tình yêu đối với Thiên Chúa, và bảy điều sau, đến tình yêu đối với tha nhân.
Các Kitô hữu buộc phải giữ Mười Ðiều Răn, và người đã được công chính hóa cũng có bổn phận phải tuân giữ các điều răn ấy. Công Ðồng Vaticanô II khẳng định: "Các giám mục vì là người kế nhiệm các tông đồ, nhận từ nơi Chúa...sứ mạng dạy dỗ muôn dân và rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo, để mọi người được rỗi nhờ lãnh nhận đức tin, phép rửa và việc chu toàn các điều răn”.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2067 & 2068)
22  11    Tr     Thứ Hai. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ.
                       Lễ kính. 1Pr 5,1-4; Mt 16,13-19.
23    12    Đ     Thứ Ba. Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo.
                       Lễ nhớ. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
24   13     Tm   Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
25   14    Tm  Thứ Năm. Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.
26   15    Tm   Thứ Sáu. Ed 18,21-28; Mt 5,20-26
27    16    Tm   Thứ Bảy. Dnl 26,16-19; Mt 5,43-48.
28    17    Tm   CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh
tuần II. Bài đọc năm B. St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10.
Cha Đa Minh Đinh Ngọc Trác qua đời (1982).
Giáo xứ Liên Phú, Hai Giáp, Du HiếuGiáp Năm chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 14
TÍNH THỐNG NHẤT CỦA MƯỜI ĐIỀU RĂN
Mười Điều Răn hợp thành một thể thống nhất. Mỗi "lời” (điều răn) qui chiếu về từng lời và tất cả các lời khác, các lời tương thuộc lẫn nhau. Hai Bảng Luật soi sáng cho nhau, hợp thành một khối thuần nhất. Vi phạm một điều răn là phạm tới tất cả các điều răn khác. Không thể tôn trọng người khác mà không chúc tụng Thiên Chúa, Ðấng sáng tạo họ. Không thể tôn thờ Thiên Chúa mà không yêu thương tất cả mọi người là thụ tạo của Thiên Chúa. Mười điều răn thống nhất đời sống đối thần với đời sống xã hội của con người.
(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2069)
 
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Hôm nay14,237
  • Tháng hiện tại315,974
  • Tổng lượt truy cập38,587,066
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây