THỜI BIỂU CÁC MÔN HỌC

1.         Thời Biểu Học Kỳ I

Năm Thứ Nhất
 
  NGÀY   THỜI GIAN   MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
  Thứ Hai   07h30-09h05   Nhập Môn Triết Học
  Lm. GB. Trần Ngọc Sơn
  09h15-10h50   Tiếng Việt Thực Hành
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh
  Thứ Ba   07h30-09h05   Nhập Môn Thần Học
  Lm. Giuse Phạm Quốc Điêm
  09h15-10h50   Giáo Sử
  Lm. Phêrô Đinh Trung Hiếu
  ThứTư   07h30-09h05   Tiếng Anh I
  Nt. M. Đinh Thị Ngọc Duyên
 Nt. M. Đặng Thị Chung
  09h15-10h50   Môi Trường Kinh Thánh
  Cha Giuse Phạm Minh Tuấn
  ThứNăm   07h30-10h05   Giáo lý Công Giáo I
  Lm. Giuse Vũ Đình Lâm
  ThứSáu   07g30-09g05   Phương Pháp Luận
  Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng
  09g15-10g50   Đồng Hành Thiêng Liêng
  Nt. M. Nguyễn Thị Thanh Xuân
 
 
Năm Thứ Hai
 
  NGÀY   THỜI GIAN   MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
  Thứ Hai   07g30-09g05   Lịch Sử Cứu Độ
  Lm. Phaolô Đinh Quang Tiến
  09g15-10g50   Thư Viện
  Thứ Ba   07g30-09g05   Thư Viện
  09g15-10g50
  Thứ Tư   07g30-09g05   Thiên Chúa Duy Nhất & Ba Ngôi
  Lm Giuse Vũ Ngọc Tứ
  9g15-10g50   Sư phạm Giáo Lý Dự Tòng
  Lm. Vinh sơn Nguyễn Văn Tính
  Thứ Năm   07g30-09g05   Thiên Chúa Duy Nhất & Ba Ngôi
  Lm Giuse Vũ Ngọc Tứ
  09g15-10g50   Công Đồng
  Lm. Giuse Đinh Công Phúc
  Thứ Sáu   07g30-09g05   Phương Pháp Luận
  Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng
  09g15-10g50   Năm Phụng Vụ
  Lm. Giuse Trần Thiện Tĩnh
 
 
Năm Thứ Ba
 
  NGÀY   THỜI GIAN   MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
  Thứ Hai   07g30-09g05   Văn Chương Khôn Ngoan
  Lm. Đaminh Phan Duy Hán
  09g15-10g50   Thánh Nhạc
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Chân
  Thứ Ba   07g30-09g05   Cánh Chung Học
  Lm. Giuse Hoàng Minh Tới
  09g15-10g50   Thần Học Đời Sống Thánh Hiến
  Lm. Gioakim Ngô Minh Mạnh
  Thứ Tư   07g30-09g05   Giáo Luật Đời Sống Thánh Hiến
  Lm. Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng
  09g15-10g50   Sư Phạm Giáo Lý Dự Tòng
  Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Tính
  Thứ Năm   07g30-09g05   Các Ngôn Sứ
  Lm. Vinh Sơn Ngô Viết Lục
  09g15-10g50   Công Đồng
  Lm. Giuse Đinh Công Phúc
  Thứ Sáu   07g30-09g05   Luân Lý Chuyên Biệt I
  Lm. Giuse Trần Quốc Tuyến
  09g15-10g50   Truyền Thống Gioan
  Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
 
 
Năm Thứ Tư
           
  NGÀY   THỜI GIAN   MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
  Thứ Hai   07g30-9g05   Văn Chương Khôn Ngoan
  Lm. Đaminh Phan Duy Hán
  Thứ Ba   07g30-09g05   Cánh Chung Học
  Lm. Giuse Hoàng Minh Tới
  09g15-10g50   Thần Học Đời Sống Thánh Hiến
  Lm. Gioakim Ngô Minh Mạnh
  Thứ Tư   07g30-9g05   Thánh Mẫu Học
  Lm. Giuse Phạm Ngọc Đồng
  09g15-10g50   Sư Phạm Giáo Lý Dự Tòng
  Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Tính
  Thứ Năm   07g30-09g05   Các Ngôn Sứ
  Lm. Vinh Sơn Ngô Viết Lục
  09g15-10g50   Mục vụ Hôn Nhân Và Gia Đình
  Lm. Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh
  Thứ Sáu   07g30-09g05   Luân Lý Chuyên Biệt I
  Lm. Giuse Trần Quốc Tuyến
  09g15-10g50   Truyền Thống Gioan
  Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
 
 
·        Các buổi chiều từ thứ Ba đến thứ Năm trong tháng 11 và 12: Các lớp năm thứ Ba và thứ Tư học môn Thiên Chúa Duy Nhất (Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ).
 

2.         Thời Biểu Học Kỳ II

Năm thứ Nhất
 
  NGÀY   THỜI GIAN   MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
  Thứ Hai   7g30-9g05   Phụng Vụ Tổng Quát
  Lm. Phaolô Đinh Quang Tiến
  9g15-10g50   Thư Viện
 
  Thứ Ba

 
  7g30-10g00   Tiếng Anh II 
  Nt. Maria Đinh Thị Ngọc Duyên
  Nt. Maria Đặng Thị Chung
  10g00-10g50   Thư Viện
  Thứ Tư   7g30-9g05   Giáo Hội Học
  Lm. Giuse Phạm Ngọc Đồng
  9g15-10g50   Luận lý học
  Lm. Giuse Đặng Văn Hội
  Thứ Năm   7g30-9g05   Giáo lý Công giáo II
  Lm. Giuse Vũ Đình Lâm
  9g15-10g5   Ngũ Thư
  Lm. Đaminh Phan Duy Hán
  Thứ Sáu 7g30-9g05 Siêu Hình Học
Lm. Giuse Nguyễn Văn Quynh
9g15-10g50 Lịch sử Triết học Đông Phương
Lm. GB Trần Ngọc Sơn
 
Năm thứ Hai
 
  NGÀY   THỜI GIAN   MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
  Thứ Hai   7g30-9g05   Kitô Học
  Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
  9g15-10g50   Tu Đức đời sống Thánh Hiến
  Nt. Maria Nguyễn Phương Hạnh
  Thứ Ba   7g30-9g05   Kitô Học
  Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
  9g15-10g50   Thư Viện
  Thứ Tư   7g30-9g05   Giáo Hội Học
  Lm. Giuse Phạm Ngọc Đồng
  9g15-10g50   Thánh Linh Học
  Lm. Anphongsô Vũ Đức Trung Op
  Thứ Năm   7g30-9g05   Thư Viện
  9g15-10g50   Thiên Chúa Sáng Tạo
  Lm. Giuse Đinh Công Phúc
  Thứ Sáu   7g30-9g05   Siêu Hình Học
  Lm. Giuse Nguyễn Văn Quynh
  9g15-10g50    Phụng Vụ - Thánh Lễ
  Lm. Giuse Trần Thiện Tĩnh
 
Năm thứ Ba
 
  NGÀY   THỜI GIAN   MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
 
 Thứ Hai

  
  7g30-9g05   Thư Viện
  9g15-10g50   Tu Đức Đời Sống Thánh Hiến
  Nt. M. Nguyễn Phương Hạnh
  Thứ Ba   7g30-9g05   Thần học Bí Tích
  Lm. Giuse  Phạm Quốc Điêm
  9g15-10g50   Thư Viện
  Thứ Tư   7g30-9g05   Giáo Luật Đời Sống Thánh Hiến
  Lm. Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng
  9g15-10g50   Công vụ Tông Đồ
  Lm. Giuse Phạm Minh Tuấn
  Thứ Năm   7g30-9g05   Tin Mừng Nhất Lãm
  Lm. Vinh Sơn Ngô Viết Lục
  9g15-10g50   Học Thuyết Xã Hội Công Giáo
  Lm. Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh
  Thứ Sáu   7g30-9g05   Luân Lý Chuyên Biệt II
  Lm. Giuse Trần Quốc Tuyến
  9g15-10g50   Thư Phaolô Và Các Thư Chung
  Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
 
Năm thứ Tư
                           
  NGÀY   THỜI GIAN   MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
  Thứ Hai   7g30-9g05   Thư Viện
  9g15-10g50
  Thứ Ba   7g30-9g05   Thư Viện
  9g15-10g50
  Thứ Tư    7g30-9g05   Thư Viện  
  9g15-10g50   Công vụ Tông Đồ
  Lm. Giuse Phạm Minh Tuấn
  Thứ Năm   7g30-9g05   Tin Mừng Nhất Lãm
  Lm. Vinh Sơn Ngô Viết Lục
  9g15-10g50   Học Thuyết Xã hội Công Giáo
  Lm. Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh
  Thứ Sáu   7g30-9g05   Thư Viện
  9g15-10g50   Thư Phaolô Và Các Thư Chung
  Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
 
·        Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Môn Tâm Lý Nhân Cách  (Nt. Thecla Trần Thị Giồng).
·        Các buổi chiều đầu kỳ thứ 3-5: Môn Thiên Chúa Ba Ngôi (Lm. Vinh Sơn Mai Văn Bảo).
 

3.         Thời Lượng Các Môn Học Kỳ I

Năm Thứ Nhất
STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1   Môi Trường Kinh Thánh 30 2
2   Tiếng Việt Thực Hành 30 2
3   Nhập Môn Thần Học 30 2
4   Giáo Sử 30 2
5   Tiếng Anh I 30 2
6   Nhập Môn Triết Học 30 2
 7   Giáo Lý Công Giáo I 45 3
 8   Phương Pháp Luận 30 2
 9   Đồng Hành Thiêng Liêng 30 2
                     Tổng số 285 19
 
 
Năm Thứ Hai
STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1   Lịch Sử Cứu Độ 30 2
2   Tâm Lý Học Phát Triển 30 2
3   Nhập Môn Thần Học 30 2
4   Luân Lý Tổng Quát 30 2
5   Thiên Chúa Duy Nhất 30 2
6   Sư phạm Giáo Lý Dự Tòng 30 2
7   Siêu Hình Học 30 2
8   Công Đồng 30 2
9   Phương Pháp Luận 30 2
10   Năm Phụng Vụ 30 2
                     Tổng số 300 20
 
 
Năm Thứ Ba
STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1   Các Ngôn Sứ 30 2
2   Thánh Nhạc 30 2
3   Cánh Chung Học 30 2
4   Thần Học Đ. Sống Thánh Hiến 30 2
5   Giáo Luật Đ. Sống Thánh Hiến 30 2
6   Sư Phạm Giáo Lý Dự Tòng 30 2
7   Văn Chương Khôn Ngoan 30 2
8   Công Đồng 30 2
9   Luân Lý Chuyên Biệt I 30 2
10   Truyền Thống Gioan 30 2
                          Tổng số 300 20
 
 
Năm Thứ Tư
STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1   Các Ngôn Sứ 30 2
2   Cánh Chung Học 30 2
3   Thần Học Đời Sống Thánh Hiến 30 2
4   Thánh Mẫu học 30 2
5   Sư Phạm Giáo Lý Dự Tòng 30 2
6   Văn Chương Khôn Ngoan 30 2
7   Mục Vụ Hôn Nhân & Gia Đình 30 2
8   Luân Lý Chuyên Biệt I 30 2
9   Truyền Thống Gioan 30 2
                        Tổng số 270 18
 
 

4.      Thời Lượng Các Môn Học Kỳ II

 
Năm Thứ Nhất
 
STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1   Phụng Vụ Tổng Quát 30 2
2   Giáo Hội Học 30 2
3   Luận Lý Học 30 2
4   Giáo lý Công Giáo II 30 2
5   Ngũ Thư 30 2
6   Siêu Hình Học 30 2
7   Lịch Sử Triết Đông 30 2
8   Tiếng Anh 30 2
                          Tổng số 240 16
 
 
Năm Thứ Hai
 
STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1   Kitô Học 60 4
2   Tu Đức Đời Sống Thánh Hiến 30 2
3   Giáo Hội Học 30 2
4   Thánh Linh Học 30 2
5   Thiên Chúa Sáng Tạo 30 2
6   Siêu Hình Học 30 2
7   Phụng Vụ - Thánh Lễ 30 2
                       Tổng số 240 16
 
 
Năm Thứ Ba
 
STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1   Tu Đức Đời Sống Thánh Hiến 30 2
2   Thần Học Bí Tích 30 2
3   Giáo Luật Đ. Sống Thánh Hiến 30 2
4   Công Vụ Tông Đồ 30 2
5   Tin Mừng Nhất Lãm 30 2
6   Học Thuyết Xã Hội Công Giáo 30 2
7   Luân Lý Chuyên Biệt II 30 2
8   Thư Phaolô Và Các Thư Chung 30 2
                          Tổng số 240 16
 
 
Năm Thứ Tư
 
STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1 Công vụ Tông Đồ 30 2
2 Tin Mừng Nhất Lãm 30 2
3 Học Thuyết X. Hội Công Giáo 30 2
4 Thư Phaolô Và Các Thư Chung 30 2
                        Tổng số 120 8
 
 
 
ducchahieu

xin khan 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Hôm nay20,396
  • Tháng hiện tại244,346
  • Tổng lượt truy cập26,839,603
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây