Rss Feed

 

CÁC MẪU ĐƠN TỪ

1. CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH

2. CHỨNG CHỈ HÔN PHỐI

3. ĐƠN XIN PHÉP CHUẨN HÔN PHỐI KHÁC ĐẠO

4. GIẤY XIN ĐIỀU TRA và RAO HÔN PHỐI

5. GIẤY GIỚI THIỆU HÔN PHỐI

6. KẾT QUẢ RAO HÔN PHỐI

7. CERTIFICATE OF MATRIMONY

8. CHỨNG CHỈ HÔN PHỐI (Certificate of Matrimony)

9. CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH RỬA TỘI (Certificate of baptism)

10.CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH THÊM SỨC (Ccertificate of confirmation)

11.
ĐƠN XIN THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG TRAO MÌNH THÁNH CHÚA
 

 


----------------------------------------------------

GIÁO PHẬN BÙI CHU

Giáo hạt ........................

Giáo xứ .........................

CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH

 

Kính gửi Cha: …………………….....………, giáo phận................................

Tôi, linh mục: ……………………………...         phụ trách xứ:…...................................

 

Chứng nhận: (tên thánh, họ và tên):…..……………………………………………

Sinh ngày: ………………………...............................................................................           

Quê quán: ……………………………………………………………………………

Con ông: ……………………………………………………………………….........

Và bà: ……………………………………………………………………………….

 

Đã chịu phép Rửa Tội ngày: ……………………………. tại: …………………....

Do linh mục: ………………………………………………………………...............

Người đỡ đầu: …………………………………. sổ Rửa Tội số: ……………..........

 

Đã chịu phép Thêm Sức ngày: ………………………….tại: …………….............

Do Đức Giám Mục: …………………………………………………………............

Người đỡ đầu: ………………………………..... sổ Thêm Sức số:…........................

 

Nay cấp chứng chỉ Bí Tích để: ...............................................................................…

.....................................................................................................................................

                                       Giáo xứ............................, ngày ......tháng ......năm .........

                                                                             Linh mục quản xứ

                     ( Ký tên, đóng dấu)                                       

 

 


 

GIÁO PHẬN BÙI CHU

Giáo hạt ........................

Giáo xứ .........................

 

CHỨNG CHỈ HÔN PHỐI

 

Linh mục: ……………………………………………………....

CHỨNG NHẬN:


 

Bên Nam                                              Bên Nữ

Anh: ………………………………….  Chị: ………………………………….

Sinh ngày: …………………………...  Sinh ngày: …………………………...

Nơi sinh: ……………………………..  Nơi sinh: ……………………………..

Con ông: ……………………………..  Con ông: ……………………………..

Và bà: ………………………………..   Và bà: ………………………………..

Giáo xứ: ……………………………..    Giáo xứ: ……………………………..

Giáo phận: …………………………...    Giáo phận: …………………………...

Đã lãnh nhận Bí tích Hôn Phối

Ngày: ……………………………………tại nhà thờ: …………………………....

Do linh mục: ………………………………………………………………………

Trước hai nhân chứng:

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

                                           Giáo xứ........................, ngày.......tháng.....năm............

                                                                                Linh mục quản xứ

  (Ấn ký)

Trích từ sổ Hôn Phối, số................

Giáo xứ..........................................

 


 

 

GIÁO PHẬN BÙI CHU

Giáo hạt ........................

Giáo xứ .........................

 

ĐƠN XIN PHÉP CHUẨN HÔN PHỐI KHÁC ĐẠO

 

Kính thưa Đức Cha,

với sự giải thích về các điều kiện để được phép chuẩn khác đạo

và sự chứng nhận của linh mục………………………………...

Chánh giáo xứ………………………………………………….

Chúng con đồng ký tên dưới đây:


 

Công giáo: ……………………….............   Không Rửa Tội: ………………..............

Sinh ngày: ……………………………......    Sinh ngày: ……………………….............

Tại: ………………….................................Tại: …………….....................................

Con ông: …………………....……….........  Con ông: …………………....……….........

Và bà: ……………………………….........   Và bà: ……………………………….........

Hiện cư ngụ tại:.....…………......................Hiện cư ngụ tại:.....…………...................

Rửa Tội: ………...tại giáo xứ………….....   Tôn giáo: …………………………............

Thêm Sức: ………tại giáo xứ: ……….......

Đã kết hôn với: ……………………….......    Đã kết hôn với: ……………………….......

Đã chết (đã ly hôn) ngày: …………….......   Đã chết (đã ly hôn) ngày: …………….......

Tại: ………………………………….........    Tại: ………………………………….........

  Chúng con đã chung sống với nhau nhưng chưa có phép đạo từ năm: …….

   Đã có ………....con                           Rửa Tội………....con

  Đã có giấy công nhận kết hôn chưa? ………………….

Cả hai chúng con hiện không có ngăn trở và được tự do kết hôn.

Kính xin Đức Cha thương ban phép cho chúng con được kết hôn với nhau với phép chuẩn hôn nhân khác đạo theo những điều kiện quy định của Giáo Luật điều 1125 và điều 1126.

Sau khi nghe linh mục ………………………………………………….giải thích về các điều kiện để được phép chuẩn, chúng con đã hiểu biết và cam kết như sau:

A. Bên Công Giáo: Con là ……………………………………………cam kết:

1. Trung thành với Đức Tin Công Giáo và tránh xa các nguy cơ làm lung lạc Đức Tin.

2. Cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục con cái theo giáo lý của Hội Thánh Công Giáo.

B. Bên không Rửa Tội: Tôi là ………………………………………cam kết:

1. Tôi cam kết tránh mọi hành vi xúc phạm đến tôn giáo của chồng/vợ tôi và chồng/vợ tôi tự do hành đạo theo tôn chỉ Giáo Hội Công Giáo.

2. Tôi đã được thông báo rõ ràng và đầy đủ về bổn phận và lời cam kết của chồn/vợ tôi là người Công giáo trong đời sống gia đình và trong việc giáo dục con cái.

Kính xin Đức Cha thương ban phép chuẩn hôn nhân khác đạo cho chúng con như lời đơn xin.

Trong khi đợi chờ ân ban, xin Đức Cha cầu nguyện cho chúng con sống tốt đẹp và biết hướng tới hạnh phúc chân thật.

Chúng con hết lòng cảm tạ Đức Cha.

 

   Giáo xứ..................., ngày.......tháng.......năm.........

Bên Nam                                                    Bên Nữ

 

 

 

...........................................................                  ………………………………….........

Nhận xét và đề nghị của Cha xứ:             Chứng thực và ấn ký:

 

 

 

 

Linh mục: ……………............

 

        Tòa Giám Mục......................., ngày......tháng.....năm..........

CHẤP THUẬN VÀ ẤN KÝ

 

 


 

 

 

 

GIÁO PHẬN BÙI CHU

Giáo hạt ........................

Giáo xứ .........................

GIẤY GIỚI THIỆU HÔN PHỐI

 

Tôi, linh mục .......................................................,quản xứ.................................

 

XIN GIỚI THIỆU

 

Anh (Chị): .......................................................................................tuổi.....................

Con ông : ....................................................................................................................

Và bà : ........................................................................................................................

Rửa Tội ngày: .............................................................................................................

Thêm Sức ngày: .........................................................................................................

Nguyên quản xứ:............................................................. giáo phận............................

Hiện đang ở: ...............................................................................................................

 

Anh (Chị) hiện đang trong tình trạng thong dong, và muốn kết hôn theo Luật Giáo Hội với :

Anh (Chị): ……………………........................................................tuổi....................

Con ông : ……………………………………...........................................................

Và bà : ……………………………............................................................................

Thuộc giáo xứ: .................................................................giáo phận……...................

Xin Cha thương giúp đỡ Anh (Chị) tiến hành các thủ tục Hôn Phối theo luật định.

Chân thành cám ơn Cha.

 

                                                           Giáo xứ....................., ngày......tháng......năm........

                                                                                      Linh mục quản xứ

                (Ấn ký)

 

 

 

 


 

 

GIÁO PHẬN BÙI CHU

Giáo hạt ........................

Giáo xứ .........................

GIẤY XIN ĐIỀU TRA và RAO HÔN PHỐI

 

Kính gửi: Cha ........................................................giáo phận..........................

 

: ...........................................................................................................tuổi.............

Con ông: ...................................................................................................................

Và bà: ........................................................................................................................

Nguyên quán xứ: ..............................................................giáo phận...........................

Hiện đang ở: ...............................................................................................................

 

Xin kết hôn với: ......................................................................................tuổi............

Con ông: .....................................................................................................................

Và bà: .........................................................................................................................

Nguyên quán xứ: ...............................................................giáo phận..........................

Hiện đang ở: ...............................................................................................................

Xin Cha vui lòng điều tra và rao theo Giáo Luật, sau đó gửi lại cho chúng con kết quả.

Xin chân thành cám ơn Cha.

 

                                                        Giáo xứ......................, ngày.......tháng......năm..........

                                                                                 Linh mục quản xứ

                                (Ấn ký)

 

 

 

 


 

 

GIÁO PHẬN BÙI CHU

Giáo hạt ........................

Giáo xứ .........................

KẾT QUẢ RAO HÔN PHỐI

 

Tôi, linh mục: .............................................................................................................

Quản xứ: .....................................................................................................................

 

Chứng thực đã điều tra và rao…......lần vào các Chúa Nhật:

1.     ………………………………………………….

2.     ………………………………………………….

3.     ………………………………………………….

 

Hết hạn, không thấy ai thưa ngăn trở gì.

 

 

                                                        Giáo xứ................, ngày......tháng.....năm........

 

                             Linh mục quản xứ

(Ấn ký)

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Diocese of ………………….

Deanery of…………………

Parish of……………………

 

CERTIFICATE OF MATRIMONY

 

By mutual consent, due consideration and the professing of vows of Matrimony,

(Full name of the groom)                  and             (Full name of the bride)
................................................................       .............................................................
     

Date and Place of Birth: Date and Place of Birth …………………………………….........       ……………………………………

……………………………………….....        ……………………………………

And with the blessing and permission of ...............................................................                                                                                                                                                                                               

Father of the Groom……………………Mother of the Groom……………..........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Father of the Bride ……………………..Mother of the Bride………………..

And by the sanctification of His Holy Church, according to the Rites of Matrimony, were joined together in Holy Matrimony as Husband and Wife. 

Before Witnesses: _____________________________________________                                     

Minister of the Wedding Ceremony                        

_______________________________________________

In the ________ Day, of the Month of _________________,    

In the Year of our Lord _____________________________

 

……(Date)……. (Month)………(Year)…………….

 

(Signed and sealed)

 

 

 

(Full Name of the Parish Priest)

Parish Priest of …………………

 

 


 

 

 

Giáo Phận ……………. (Diocese of …………….)

Giáo Hạt (Deanery):...................

Giáo Xứ (Parish): ……………..

 

CHỨNG CHỈ HÔN PHỐI

(Certificate of Matrimony)

 

Linh mục quản xứ (Parish Priest): ……………………………………………….

CHỨNG NHẬN (Hereby certifies):                                      

Anh (Mr.): ………………………………..........  Chị (Ms.): …………………….....

Sinh ngày (Date of Birth): …………………    Sinh ngày (Date of Birth):  .…......

Nơi sinh (Place of Birth):...………………….   Nơi sinh (Place of Birth): .……....

Con ông (Father): ……………….……………..   Con ông (Father): ……………....

và bà (Mother):    ……………………………  và bà (Mother):…………………..

Giáo xứ (Parish): ………………………………..Giáo Xứ (Parish): ………………

 

Đã lãnh nhận Bí tích Hôn Phối

( were joined together in the Sacrament of Matrimony as husband and wife)

 

Ngày (Date): ……………………Tại nhà thờ (at the Church of):..…................…

Do (by) ……………………………………………

Hai nhân chứng (Two Witnesses):

1.     ………………………………………………

2.     ………………………………………………

 

Trích từ sổ Hôn Phối số (as appears in the motrimonial Register No): .

Giáo xứ (Parish):  …………………………………….., ngày (Date),.........................

                                                                                  Parish Priest

                                                                             (Signed and sealed)

 

 

 

 


 

 


 

 

Giáo Phận ………….. (Roman Catholic Diocese of ……………….)

Giáo Hạt (Deanery)………………………..

Giáo Xứ (Parish) …………………………..

 

CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH RỬA TỘI

(CERTIFICATE OF BAPTISM)

 

Linh mục quản xứ (Parish Priest)

Chứng nhận (hereby Certifies)

 

…………………………………….

Con ông (Child of)……………………………………………………………

Và bà (and)…………………………………………………………………...

Sinh tại (Place of Birth)………………………………………………………

Ngày (Date of Birth)…………………………………………………………..

Đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội (Received the Sacrament of Baptism)

Ngày (Date)……………………………………………………………………

Do (by)………………………………………………………………………..

Người đỡ đầu (the Sponsor):………………………………………………….

Trích từ sổ Bí Tích số: ………… (As Appears from the Sacraments Register of this parish, No.)

Giáo xứ (Parish):……………………………………………………………...

 

 

……(Date)……. (Month)………(Year)…………….

 

 

 

 

 

 

Parish Priest of …………………

(Signed and sealed)

 

 


 


 

 

Giáo Phận ……………. (Roman Catholic Diocese of …………………)

Giáo Hạt (Deanery)………………………..

Giáo Xứ (Parish) …………………………..

 

CHỨNG CHỈ BÍ TÍCH THÊM SỨC

(CERTIFICATE OF CONFIRMATION)

 

Linh mục quản xứ (parish Priest)

Chứng nhận (hereby Certifies)

 

……………………………………...............

Con ông (Child of)……………………………………………………………

Và bà (and)…………………………………………………………………...

Sinh tại (Place of Birth)………………………………………………………

Ngày (Date of Birth)…………………………………………………………..

Đã lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức (Received the Sacrament of Confirmation)

Ngày (Date)……………………………………………………………………

Do (by)………………………………………………………………………..

Người đỡ đầu (the Sponsor):………………………………………………….

Trích từ sổ Bí Tích số: ………… (As appears from the Sacraments Register of this Parish, No.)

Giáo xứ (Parish):……………………………………………………………...

 

 

……(Date)……. (Month)………(Year)…………….

 

 

 

 

Parish priest of..........................

(Signed and sealed)

 


 

GIÁO PHẬN BÙI CHU
GIÁO HẠT:..................................
GIÁO XỨ:....................................
 
 

ĐƠN XIN THỪA TÁC VIÊN NGOẠI THƯỜNG TRAO MÌNH THÁNH CHÚA

 
                                                                                                                             
Kính gửi Đức Giám mục giáo phận
 
Kính thưa Đức cha,
Vì nhu cầu số giáo dân trong giáo xứ rước lễ đông,
con xin phép Đức cha cho những người có tên trong danh sách sau đây,
được làm thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa, thời hạn 1 năm.
 

STT TÊN THÁNH, HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NHIỆM VỤ HIỆN NAY
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
Con xin chân thành cảm ơn.
 
………… ngày … tháng … năm …
                                       
                           CHẤP THUẬN                                                                    Linh mục Chánh xứ
           Bùi Chu, ngày … tháng … năm …                                                    (ký tên và đóng dấu)
                                       
 
 
 
 
 
 
              X ĐGM Tôma Vũ Đình Hiệu
                       Giám mục Bùi Chu


 Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 173
  • Hôm nay: 18974
  • Tháng hiện tại: 295520
  • Tổng truy cập: 6186194